11 Iýul 2018, 11:02
  • Ýewropa Troýkasy , Eýran bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Lawrow,geçen soňky günlerde 4+1 toparyň daşary işler ministrleriniň oturşyklarynda huzurly bolupdy. Sergeý Lawrow şol maslahatda Ýewropa Troýkasy diýmek Germaniýa,Fransiýa we Angliýa,Eýran bilen bolan söwdalaryny dowam etdirjekdiklerini yglan etdiler diýdi.

Orsýetiň DIM-y Sergeý Lawrow,geçen soňky günlerde 4+1 toparyň daşary işler ministrleriniň oturşyklarynda huzurly bolupdy. Sergeý Lawrow şol maslahatda Ýewropa Troýkasy diýmek Germaniýa,Fransiýa we Angliýa,Eýran bilen bolan söwdalaryny dowam etdirjekdiklerini yglan etdiler diýdi. Orsýetiň DIM-y Sergeý Lawrow , Germaniýa,Fransiýa we Angliýa,Eýran bilen bolan import eksportyny dowam etdirmek üçin dollardan peýdalanmaly däl boldular diýip yglan etdi.Ýewropalylaryň BARJAM-y gorap saklamak üçin bu beren hödürleri möhüm özgörüş hasaba gelýändir. Sergeý Lawrow ,hemmeler ,Amerikaň Eýrany sanksiýa salmagyny bikanun iş  bilýärler we şony kabul etmeýärler diýdi.Ýewropa Bileleşigi ,BARJAM-yň bileleşikli komitet maslahatyndan soň bir beýannama çykarmak bilen Eýran bilen özleriniň arasynda bank kanallary saklamagy,Eýranyň nebit we gaz hakda  eksport  işlerini  dowam etmegi we Eýranda  maýa goýmagy dowam etmegini isledi .

Amerika ,Eýrany sanksiýada saklasada ,Belli bolşundan Germaniýa,Fransiýa we Angliýa bular,Eýran bilen bolan gatnaşyklaryny dowam etjekdirler.Amerikanyň döwleti  BARJAM-dan çykmagyndan soň ,Eýrana garşy bolan gyzyl we başga bahaly demirler sanksiýalaryny  awgust aýyň 4-yndan we noýabr aýyň hem 4-yndan Eýranyň nebit we merkezi bankyny ýenede sanksiýa saljakdyr.Trampyň döwleti şeýlede Eýranyň nebit eksportyny nola ýetirs we eger bir ýurt Eýran bilen hyzmatdaşlyk etse ony hem sanksiýa salarys diýdi.emma bu toslama hebes we puç gürrüňdir.durmuşda Ýewropalylaryň , şol sanda Germaniýa,Fransiýa we Angliýanyň ,Amerika bilen köp ugurlarda agyz alalyklary bardyr.şeýlede Eýran yslam respublikasynyň we Amerika bilen Ýewropalylaryň arasyndaky gazanylan BARJAM ylalaşygy hakda ýatlap geçýärs ,durmuşda Ýewropa ,Amerika bilen BARJAM hakda arasyny açandyr.Ýewropalylar ýagny  Germaniýa,Fransiýa we Angliýa, BARJAM-y bu halkara ylalaşygy saklajak diýip yglan etdiler. Ýene ýatlap geçýärs , Ýewropa bileleşigi, Eýran bilen hyzmatdaşlyklaryny ,sowda, ykdysadyýet we bank ugurlarda saklajak we ösdürjekdirler.bu habar bolsa Amerikanyň öz başyna giden prezidentine gowy habar däldir.Amerikanyň prezidenti bir tarapa hereket edip we öz başyna gidip halkara kanunlary gödek bozup BMG-synyň amanlyk şurasynyň 2231-njy karar hatyny görmezlik edip durandyr.

 

Tag

Teswirler