19 Iýul 2018, 10:24
  • Haj, mertebesi belent ýolbaşçynyň garaýşyndan

Haj dabarasynyň we hajylaryň Hudaý öýüne gitmekleriniň öň ýanynda , haj işler boýunça jogapkärler düýn ,yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň duşuşygyna bardylar.

Aýatolla Hameneý Hezretleri bu duşuşykda beren gürrüňlerinde ,haji magnawiýet bilen syýasatyň garylmagynyň görnüşi we onuň iň möhüm ýöriteligini musulmanlaryň bir zamanda we bir mekanda ýygnanmaklary bilip ,hakyky haj ,bir tarapdan müşrükleriň ýygrenilmekleri bilen hemra bolýan we ol bir tarapdan hem musulmanlaryň birleşikde we ýürekdeşlikde bolup bir ses bolmaklaryna şert döretýän hajdir diýdiler.Hezretleri ,Yslam dünýäsiniň bu günki iň möhüm mätäçligini birleşik we bir ses bolmak bilip ,duşmanlaryň ,musulmanlara we hasda Palestina meselesine garşy göreşmeklige üns berip Ýemen meselesinde hem etýän işlerine yşarat edip ,indi Amerikalylar ,Palestina baradaky şeýtanlyk syýasatlarynyň adyna asyryň sowdasy goýandyrlar,emma Hudaý Täbärek we Tagalanyň merhemeti bilen şeýle söwdanyň asla bolmajakdygyny we Amerikanyň döwlet aadamlarynyň gözleriniň körligine Palestina meselesiniň ýatlardan çykmany Kudusyň Palestinanyň paýtagty bolup galjakdygyny bilmelidirler diýip ýatlara berdiler.yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň haj jogapkärleriň duşuşygynda aýdan gürrüňleri ,duşmanlaryň hilelerine we kynçylyk döretmeklerine garşy göreşilmeginde strategik taýdan ahmiýetli bolýan meseleleriň nygtalmagy bolandyr.Eýran yslam jonhurlygy ,geçen 40 ýylda we bütin çydamdyr ösüş ýyllarynda günbatar bilen gündogaryň garşysynda baş eňendäldir we indi hem Amerikanyň,Eýranyň garşysynda durýan wagtynda ,Eýranyň milleti ,berk erada bilen Amerikanyň hilelerine garşy göreşmäge taýýardyr.Eýranyň milleti ,Kudusyň bütin dünýä gününiň ýol ýörişligi we haj dabarasy ýaly möhüm meselelerde  azamatly huzurly bolup her ýylda öz gudratyny duşmanlaryň  garşysynda sergä goýup yslam ymmatyň hiç haçan haýbat atylmalara we sanksiýalara boýun bermejekdigini we duşmanlaryň garşysynda pes durmajakdygyny görkezendir.şeksiz ,yslam dünýäsi,bütin dünýäniň möhüm bölümidir.şeýle halda yslam ummatyna bolýan zulumlarda göreşmek gerek.şeýle zuluma geşreşmeginiň ýekeje ýoly hem yslam dünýäsiniň başarjaňlyklaryna we potensiallaryna daýanylmagy we kesekilere umyt baglamakdan el çekmelidir. Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy  Aýatolla Hameneý Hezretleriniň aýdyşy ýaly  Palestinanyň milleti şeýle hiläň garşysynda durjakdyr we musulman milletler hem Palestina ilatyna arka boljkdyrlar. Aýatolla Hameneý Hezretleriniň  gürrüňlerinden belli bolşy ýaly,yslama hiç bir ynamy bolmaýan kä bir musulman döwletler,nadançylyklary we dünýätalap bolmaklary üçin Amerikalylaryň syýasatlarynyň öň hatarynda hereket  edýändyrlar,emma Hudaý Täbärek we Tagalanyň merhemeti bilen ,yslam ymmaty we Palestinanyň milleti ,duşmanlaryň garşysynda ýeňiş gazanjakdyr we bärde döredilen Sionist režimiň köküniň Palestina ülkesinden gyryljak günini görjekdir.

Tag

Teswirler