27 Awgust 2018, 09:40
  • Eýranyň radio-telewizor guramasynyň  hasaplarynyň ýapymagy hakda

Eýranyň radio-telewizor guramasynyň käbir halkara ulgamlarynyň hasaplary ,puç we esassyz toslamalar bilen baglanylandyr.

Eýranyň radio-telewizor guramasynyň käbir halkara ulgamlarynyň hasaplarynyň baglanylmaklarynyň sebäbi ,habar ýaýradylmagyň köki barada nädogry maglumatyň berilmegi arkaly,bu hasaplaryň gumra edilmekleri yglan edilendir.Eýranyň radio-telewizor guramasynyň serhet aşa bölüminiň orunbasarlygy bir beýannama çykaryp,bu iş,sansor edilmeginiň aýdyň görnüşi we bütin dünýä köpçülik ulgamlarda dürli garaýyşlaryň we hakykatlaryň beýan edilmekleriniň öňüne geçilmegi bilip ony ýazgardy.bu ýerde bir sorag ara gelýär:ol hem,garaşsyz habar serişdäň garşysynda mantaga laýyk bolmadyk işleriň edilmeginiň maksaty näme dilen  soragdyr.

günbataryň habar serişdeleri ,ýalan habarlary bermek üçin her ýylda onlarça million $ harç etýändirler.şonuň üçin hem bir serişdäň milli we serhet aşa bölümde sebit we dünýäň özgörürinden hakyky we dogry habarlary bermeginden gazaba çykandyrlar.Press TW,Hispan TW,Al-alem,Sahar we Al-kowser we ýenede şolara meňzeş garaşsyz habar ulgamlaryň,Amerikaň döwleti bilen onuň ýaranlarynyň ykjam bolmaýan dogry habarlaryny bermekden başga günäleri ýokdyr.şonuň üçin hem olaryň hasaplary baglanandyr.emma soz azatlygyň bolmagyny toslaýan taraplar şeýle halkara usuldan geçip,habar serişdeleriň azat bolmaklarynyň öňüni alyp olary öz ellerinde saklamak ugurynda tagalla etýändirler.ýogsada olaryň işleriniň garşysyndaçäklik döretýändirler.bu hili işleri hiç bir zat bilen düşündiriş berip bolýan däldir we diňe ,Eýranyň milletine edilýän duşmançylykly işleriň neçende çüňligini görkezýändir.bu işler şeýle bir ýagdaýda bolýandyr welin ,Amerika,habar ulgamlardan tersin haýyrlanyp,Eýranyň ilatyny ,Yslam Jomhurlyk düzgünden daşaltmak we Eýran ilatynyň arasynda narazyçylyk döretmeginiň yzynda bolýandyr.adam hukukynyň bütin dünýä bildirişiň 19-njy maddasy,medeni we syýasy hukukyň halkara peýmanynyň 19-njy maddasy,Ýewtropa kommisiýonyň  10-njy maddasy we adam hukuk konwansiýonyň 13-njy maddasy boýunça,soz azatlygy,dogry habarlaryň alynmagyny hem öz içine alýandyr.şeksiz habar serişdäň azat işlerinde kynçylyk döredilmegi üçin tagalla edilmegi netije berjek däldir.o näme diňleýjiler we tomaşaçylar şu ýerlikde haýsy habaryň dogrydygyny saýgaryp dünýäden habarly bolýandyrlar.Eýran yslam respublikasynyň Radio-Telewizor guramasy,serhet aşa bölümde ,iň dogry habarlary berip ilatyň ünslerini özüne tarap çekip başarandyr.Eýranyň Radio-Telewizor guramasynyň Aziýa wižen bileleşigine agza ýurtlaryň habar ulgamlarynyň arasynda gülläp ösmegi we saýlanmagy bolsa bu ulgamyň ne çende täsir galdyryjy bolýanlygyny görkezýändir.şeýle ýagdaýda Eýranyň Radio-Telewizorynyň serhet aşa bölüminiň orunbasarlygy,bu ulgamyň işleriniň garşysynda çäklik döretýän taraplaryň tersine halkara hukuky işleri etmekde özüni hakly bilýändir

 

Tag

Teswirler