02 Sentýabr 2018, 11:36
  • Mogeriniň, ýadro ylalaşyk hakda gürrüňleri

Amerikaň ýadro ylalaşykdan çykanlygy we Eýranyň ýaňadan ýadro sanksiýalara salynjakdygy , 2018-njy ýylyň maý aýynyň 8-inde Amerkaň prezidenti Donad Trampyň tarapyndan yglan edili.

Amerikaň ýadro ylalaşykdan çykanlygynyň we Eýranyň ýaňadan ýadro sanksiýalara salynjakdygynyň 2018-njy ýylyň maý aýynyň 8 Amerkaň prezidenti Donad Trampyň tarapyndan yglan edilmegi,şol sanksiýalaryň ýaňadan ýöredilmeginiň galdyrjak ters eserlerini azaltmak ýoldan ýadro ylalaşygynyň goralmagy ugurynda tagalla edilmegi üçin 5+1 topara agza Ýewropa ýurtlaryny şeýlede Ýewropa bileleşigini uly kynçylyga salandyr..şu ugurda Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasatynyň jogapkäri Federika Mogerini soňkn ýadro sanksiýalara salynjakdygynyň 2018-njy ýylyň maý aýynyň 8 Amerkaň prezidenti Donad Trampyň tarapyndan yglan edilmegi,şol sanksiýalaryň ýaňadan ýöredilmeginiň galdyrjak ters eserlerini azaltmak ýoldan ýadro ylalaşygynyň goralmagy ugurynda tagalla edilmegi üçin 5+1 topara agza Ýewropa ýurtlaryny şeýlede Ýewropa bileleşiy günlerde beren gürrüňlerinde ,Ýewropa bileleşiginiň ,ýadro ylalaşygy saklamagy ugurynda tagalla etýändigni nygtady.ÝB-iň daşary syýasatynyň jogapkäri Federika Mogerini şeýlede Amerikanyň sanksiýalaryna üns berilmegi bilen ýadro ylalaşygyň saklanmagy  kyn işdir diýdi.biz köp wagta gepleşik geçirilmeginden soň ýadro ylalaşygynyň dowam etýänliginden ynamly bolmak üçin dünýäň boýdan başyndaky şäriklerimiz we bütin agza ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etýäris netijede biz dünýäde bolan ylalaşygynyň esasyny goramalydyrs.ýene bir gaýtar aýtmagym gerek,ýadro ylalaşygynyň goralmagy we saklamagy biziň özümiziň howpsuzlygymyzyň peýdasynadyr diýip Federika Mogerini sözlerine goşdy.Ýewropa öz bähbitleri üçin ýadro ylalaşygyň saklanmagyny nygtaýandyr.şonuň üçin hem Amerikaň ýadro ylalaşykdan çykmagyndan soň Eýran bilen ÝB-y ,bu ylalaşygyň goralmagy ugurynda soňky aýlarda gürrüň edendirler.ÝB bolsa Amerikaň ,Eýranyň tersine bolýan sanksiýalaryna garşy göreşmek üçin Eýrana hemaýat berýän taslamasyny ileri sürmekde borjly bolandyr.Eýranyň ýokary derejeli resmileri Ýewropanyň ,Amerikadan garaşsyz hereket edip dünýäde täsir galdyryjydygyny tassyklamagy ugurynda Amerikaň,ýadro ylalaşygyndan çykmagyndaky bir taraplaýyn işleriň garşysynda berk durup bilmegini ençeme gaýtar nygtandyrlar.ö näme Amerikaň eden bu işi halkara kanunlary we howpsuzlyk şuraň 2231-njy karar hatyny bozup dünýäň durnuklylygyna we düzgün tertibine howp awandyrýandyr.şeýlede Amerikaň Ýewropa bilen saklaýan sowda gatnaşyklaryna we dünýäň beýleki sebitlerine şol sanda Aziýanyň gündogarna ornaýandygyna üns berilmegi bilen,Waşington ,ilkinji tapgyry awgust  aýyň 7-sinden başlanan we 2-njy tapgyry hem noýabrdan başlanjagy Eýrana garşy ýadro sanksiýalarynyň täsirli bolmagy üçin ,tagallalaryny başladyr we şu ýerlikde ABŞ-yň daşary işler ministrliginde bir ýörite topary döredendir.ol bir tarapda bolsa Ýewropalylar ,Amerikaň sanksiýalarynyň eserlerini azaltmak üçin görme göze köp tagalla etýändirler.elbetde bu iş gaty kyn işdir.Ýewropalylaryň garaýyşyndan ýadro ylalaşyk, Eýranyň parahat ýadro işlerine gözegçilik edilmeginde we sebit ýurtlarynyň arasynda atom ýaryşyň ýaýramagynyň öňüne geçmekde mohum roly oýnap halkara howpsuzlyga oňyn täsirleri galdyrandyr.ýygnakda aýdar bolsak ,Amerikaň ýadro ylalaşygyndan çykyp Eýrany ýaňadan sanksiýalara salmagy bir taraplaýyn syýasatyň çarçuwynda bolandyr şonuň üçin hem,bütin dünýä köpçüligi şol sanda Amerikaň ýaranlarydyr bäsdeşleri,ABŞ-yň bu işlerini gaty tankyt etýändirler.

 

Tag

Teswirler