10 Sentýabr 2018, 08:46
  •   Mertebesi belent ýolbaşçynyň hubralar mejlisiň wekilleriniň ýygnagynda aýdan gürrüňleri

Yslam respublikasynyň mertebesi belent ýolbaşçysy hubralar mejlisiň başlygydyr wekilleriniň duşuşygynda beren gürrüňlerinde ,dürli duşmançylyklaryň we mekirleriň bolmaklary bilen hem,yslam düzgüni,düýbi galyň bag ýaly ösüp miwe berýär diýip nygtadylar.

Yslam respublikasynyň mertebesi belent ýolbaşçysy hezretleri Aýatolla Hameneiý bu günki ýagdaýyň ýiti ýagdaýdygyny aýdyp,ýagdaýyň ýitiligi şu jähetden bolýandyr welin,yslam düzgüni ,bir täze ýolda gadam goýmagy we parhly pikirlerini ara atmagy bilen geçen 40 ýylda ,emperýalyzmyň  we agalyk etmegi isleýän düzgüniň tersine hereket edendir diýdiler.1979-njy ýylda yslam ynkylabyň ýeňişe ýetmegi bilen,yslam düzgüni ,günbatar bilen gündogar bloklaryna boýun bermäni täze edebiýat bilen halkara düzgüne girip garaşsyz rolyny oýnady.bu hil hökümet etmeklik bu günki gün öz omuryndan 40 ýylyň geçmegi bilen indi düýbi galyň bag ýaly bolup her bir tupanyň garşysynda berk durýandyr.duşmanlar yslam ynkylabynyň ýeňişe ýetmegi bilen,yslam düzgüniň ölmegine böwüt bolmaklary ugurynda her bir ýoldan girdiler , emma bu düzgün 40 ýyl tejribesinden haýyrlanyp dürli ugurlarda henizem ýokary maksatyna hereket edýändir.egerde bir zaman duşmanlar ,yslam ynkylaby togtadmak üçin uruş turuzmak ýa-da terrorçylykly işleri etmek ýaly hilelere ýüzlenen  bolsalar ,emma indi ,olar,ykdysady we ruhy uruşa ýüzlenendirler.olaryň ham hyýallary bolsa hamana içerde ilatyň arzaly bolmaklaryna şert döredip yslam düzgüni kynçylyga düşürmekleridir.Eýran yslam respublikasynyň sebitde manyly huzurly bolup sebitiň işlerinde aktiw we täsir galdyryjy roly oýnamagynyň ýany bilen,yslam ynkylabynyň duşmanlary  ykdysady we ruhy uruş döretýändirler.ykdysady  bölümde döwletiň käbir işleri etmegi bilende emma duşmanlar öz maksatlaryna ýetmekleri we ilatyň umytny kemeltmek üçin duşmançylykly işlerini etýändirler.şu ugurda,yslam ynkylabyň mertebesi belent ýolbaşçysy,biziň erkimizdäki maglumat boýunça Amerika bilen Sionist režimiň şpiýonçilik organlary,biziň ýurdumyzyň töwereginde sebitiň garunlaryna maliýe hemaýatlary berip media uruşy turuzandyrlar we köpçüliginiň pikirini hapalamak ugurynda taslama düzüp çynlykaý tagalla etýändirler diýdiler.Amerikaň serkerdelik etmeginde Eýrana garşy bolan bu ruhy we media uruş,ilaty na omyt etmeginiň yzynda bolýandyr.şu ugurda Amerikaň döwlet adamlarynyň aýtýan gürrüňlerine üns berilmegi bilen,Amerikaň,Eýran milletine we yslam düzgünine etýän duşmançylyklarynyň neçende çuň bolýandygyna göz ýetirseň bolýandyr.Amerikaň prezidenti Donald Trampyň soňky wagtlarda Eýranyň tersine aýdan gürrüňleri bolsa onuň anyk mysalydyr.Trampyň geçen hepdede Ak-Tam-da Kuweýtiň emiriniň duşuşygynda beren gürrüňlerinde,Eýran geçen iki ýylda bütin üýtgändir we indi diňe öz omurynyň dowam etmeginiň yzynda bolýandyr diýip toslandyr.jemde aýtsak, yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy,egerde duşmanlaryň garşysynda dursak,olar yza çekilmeklige mejbur boljakdyrlar,Hudaý tagalanyň merhemeti bilen duşmanlar ýeňiljekdirler diýip nygtadylar.

Tag

Teswirler