15 Sentýabr 2018, 10:27
  • Amerikanyň halkara guranjalary äsgermeýänligi hakda

Amerikanyň prezidenti Donald Tramp 2017-njy ýylyň ýanwar aýyndan bu ýurduň işlerini ele alan zamanyndan,beýlekileri äsgermezlik etmek olary tankyt etmek hatda halkara guranjalara haýbat atmak syýasaty ileri sürendir .

Trampyň bir näçe gaýtar BMG-ny güýçli tankyt etmegi,Amerikaň BMG-a etýän kömeklerini azaltmak we hatda kesmegi barada haýbat atmagy ,Ýunesko guramadan çykmagy,BMG-nyň adam hukuk şurasyndan çykmagy ,şeýlede BMG-nyň Palestinaly awaralara medet berýän Anrwa agentligine etýän maliýe kömeklerini kesmegi,Trampyň döwletiniň,halkara gurunjalaryň tersine eden işlerinden hasaba gelýändirler.Amerikaň döwleti bu hili işleriniň dowamynda hem täzelikde ,halkara jezalandyryş Lahe diwanyny tankyt edip bu halkara diwan bilen hyzmatdaşlyk etmejekdigini nygtandyr.Amerikaň milli howpsuzlyk geňeşçisi Jan Bolton,Amerikalylaryň Owganystandaky jenaýatlaryna ýetişiklik etmegi barada halkara jezalandyryş diwanyň garalawjysynyň aýdan gürrüňlerine jogap berip,bu diwan bilen hyzmatdaşlyk etmeýäris diýdi.halkara jezalandyryş diwanyň garalawjusy Fato Benuda soňky günlerde howpsuzlyk şuraň Owganystan barada geçiren maslahatynda ,bu diwanyň,Amerikalylaryň Owganystandaky jenaýatlarynyň dusiýesini ýetişiklik etmegini isläpdi,bu isleg bolsa Amerikaň güýçli tersin gaýtawulyna gabat geldi.Jan Bolton,Amerikaň içerki kazyýet düzgüni bu ýurduň raýatlaryny,ýokary ahlak we kanuny tapgyrda jogapkär bilýär şonuň üçin halkara jezalandyryş diwan gerekli dälir.Amerikaly harbylar uruş kanunlara bütin boýun bolmalydyrlar,şeýle halda eger olar kanuny bozsalar,Amerikaň hut özi wagtynda mynasyp işleri edip kanuny bozan adamlary jezaladyrjakdyr diýip toslady.Boltonyň gürrüňlerinden ozal neşir edilen hasabatlar boýunça,egerde halkara jezaladyryş diwan Owganystandaky we Sionist režimiň Palestinalylaryň garşysyndaky jenaýatlary barada derňew geçirilse bu diwany sanksiýalara saljakdir.nazara gelşine görä,Jan Bolton Amerikaň içerki kanunlaryny ,halkara kanunlardan we gurunjalardan ýokarda görýändir.bu mesele bolsa Amerikaň bir taraplaýyn syýasatlarynyň çarçuwynda bolýandyr.o näme bu ýurt özüni dünýäde iň uly we hakykatda ýekeje gudrat görýändir we şeýle ham hyýallary boýunça hem bütin dünýä meselelerde beýlekilere buýruk beren bolup özüni her bir kanundan ýa-da halkara guranjalardan ýokarda bilýändir.şeýle halda Trampyň döwletiniň bu hili boluşy,dünýäde köp tankytlara gabat gelip Amerikaň bähsdeşleri bolýan bolsunlar ýada şärikleri Waşingtonyň bu hili syýasatlaryny güýçli tankyt edendirler.

Tag

Teswirler