16 Oktýabr 2018, 10:04
  • Mertebesi belent ýolbaşçysynyň,Eýranyň ösüşi hakda beýanatlary

Ösüşiň ,Eýran we Yslam esasyndaky taslamasynyň taýýarlaylmagynyň yzy bilen,yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hamenei hezretleri ,bütin edaralaryň we görnükli adamlaryň ,şol senediň dürli görümlerini çüň barlap,onuň kämil etmegi ugurynda öz nugtaý nazarlaryny beýan etmeklerini islediler

 Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hamenei hezretleri şeýlede,ösüş merkezi,dürli taraplar bilen geňeşip olaryň oý pykyrlerinden haýyrlanmakda we gitse geljek iki ýyla çenli,Eýran we yslam esasyndaky ösüş taslamasynyň nushasyny makullap ileri sürmekde we şol nushaň hijri şemsi seneden 15-njy asryň başyndan oňat tärde çalt ýerine ýetirilmeginde we ýurduň işleriniň şonuň esasynda bolmagynda borçly etdiler.bu senet,geljek 5 on ýyllyk wagtda ýurduň ulgy ýolynda mohum gürrüňleri öz içine alýandyr we ösüş ýoluň nagşasy bolýandyr.şeksiz,Eýran yslam respublikasynyň düzgüniniň gelejegi,ösüş esasyndadyr.şonuň üçin,ýaňky senetde şol strategik maksata ýetilmegi üçin çäre görülip esasy tutumlaryň tutulmaklary we uzak zamanlaýyn işleriň edilmekleri gaty ähmiýetlidir.mohuň we resmi adamlaryň bir bölümi,şol taslamadan paradaým höküminde ýat etýändirler we ýene bir bölümi hem ony plan höküminde we käler hem ony ulgy ýa-da taslama manysynda bilýändirler.emma yslam ynkylabyňşnyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň aýdyşylary ýaly-biziň öz köpçüligimiziňösmegine günbataryň ulgysyny ýetersiz bilmegimize sebäp bolýan mesele şudyr welin günbatar köpçüliginiň we olaryň pelsepeleriniň ynsana bolýan garaýyşlary,yslamyň garaýşyndan bütin parh etýändir.Eýran ösüş üçin gerekli bolýan gowy ulkeden,gowy arabaglanşyk we güýçli zehinlerden paýlydyr.geçen 40 ýylyň tejribesi dürli zatlara daýanylmagy bilen,sebit we halkara ýagdaýlara görä mätäçlikler esasynda ösüş ulgysyny taýýarlap ýerine ýetirip bolýandygyny görkezýändir.şonuň üçin şeýle ulgyde dini we magnawy degerlikler ,kowmlyk we medeniýet birleşigi we il salarlygyň sütsnleri ýaly meseleler Eýran milletiň hakyky gudratlary höküminde nygtalandyr.bu zatlar yslam Eýranyň ösüş ulgysynyň düýbini tutýandyrlar we geçen 40 ýyllda hem ynkylabyň arzyly maksatlarynyň we mezlum milletleriň hak hukuklarynyň goralmaklary bilen halkara örisinde ýaraşyň berkarar bolmagyna kömek edilmegi ugurynda bolandyr. Bu ulgyň soňky maksaty ,Eýrany, gumanytar we yslam ylymlarda ösdürip ýokary medeniýete ýetirmek we ylymdyr tehnelogiýa öndermekde dünýäň 5 ýurdunyň birisi etmekdir. Şonuň üçin bu ýoldaky ilkinji gadam,mohum adamalryň meňzeş pykyre ýetmekleridir. Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hamenei hezretleriň şu ýerlikdäki çakylygyny bolsa şu ýerde synlap bolar.  

 

Tag

Teswirler