11 Awgust 2018, 21:32
  • Amerikanyň Hazar deňizine girmegine Gazagystan garşy çykdy

Gazagystanyň daşary işler ministri Haýrat Abdulramanow Astana döwleti hazar deňizinde Amerikanyň huzurly bolmagyna garşydyr diýip yglan etdi.

Astana döwleti hazar deňizinde Amerikanyň harby bazalary gurmagyna garşydyr we ençeme gezek bu pozosiýany  yglan edendir diýip nygtady.

Haýrat Abdulrahmanow sözüniň dowamynda Aktau şäherinde  hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň başlyklarynyň maslahatynda  gol çekiljek ylalaşykda kesekileriň harby güýçleriniň hazar deňizinde huzurly bolmazlygy baradaky asyl hem getirlendir diýip nygtady.

Amerika Gazagystanyň üsti bilen Owganystana ýarag geçirýär diýip habar serişdelerde ara atylan gürrüňiň jogabynda Gazagystanyň daşary işler ministri Haýrat Abdulramanow sözüne goşdy.

Tag

Teswirler