29 Noýabr 2018, 21:15
  • Hazaryň jandarlaryny goramak barada Bakuda maslahat geçirildi

Hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň wekilleri bu deňiziň jandarlaryny goramak barada Azerbaýjan respublikasynyň paýtagty Bakuda maslahat geçirdiler.

Eýran, Azerbaýjan Respublikasy, Orsýet, Türkmenistan we Gazagystan ýurtlarynyň wekilleri Bakuda geçirlen maslahatda Hazar deňiziniň jandarlaryny goramak baradaky çärelere we şu ugurdaky hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegine garadylar.

Baku maslahatynda şeýle-de hazar deňiziniň janlylarynyň rugsatsyz awlanmagy we Hazar deňizinden  aw awlamak barada hazar ýakasynda ýerleşen ýurtlaryň paýy barada gürrüň edildi.

bu maslahatda şeýle-de hazar deňiziniň janlylaryndan oňaýly nähbitlenmek we ony goramak boýunça komissiýasynyň başlygy wezipesiniň 2019-nji ýylda Eýrana gowşurylmagy barada tutum tutuldy.

Teswirler