19 Fewral 2019, 16:09
  • Amerikanyň DAEŞ-yň agzalaryny Owganystana geçirmek bilen bu ýurtda neşe maddalaryň önümini artdyrandyr

َAmerika döwleti DAEŞ-yň agzalaryny Owganystana geçirmek bilen bu ýurtda neşe maddalaryň önümi näçe esse artandyr.

Eýranyň tele-radio guramasynyň sehedaşa bölüminiň barlaglar merkezinde geçirlen barlaglaryň netijesi geçen 18 ýylyň boýunda ýene bir ybaratda Amerikanyň Owganystana hüjüm edip başlandan bäri neşe maddalary öndürmek işleri badalga alandyr we DAEŞ-iň Owgaynystana girmegi bilen hem öndürilýän neşe maddalar näçe esse bolandyr.

birleşen milletler guramanyň neşe maddalara garşy göreşýän merkeziniň hasanatlaryna salgylanyp ýaňky barlagda getirlen maglumatlara görä 2001-nji ýylda Amerikanyň Owganystana hüjüm etmeginden beýläk bu ýurtda neşe maddalaryň önümi artyp ugrandyr we 2016-njy we 2017-nji ýyllarda rekordyny täzeläp 87 göterim ösüşi görkezendir.

neşe maddalardan hasyl bolýan girdeji Owganystanda ýola berilýän gaýybana uruşlarda we Amerikanyň hemaýaty astyndaky terrorçylary şol sanda Alkaida we DAEŞ terrorçylaryny ,aliýe yaýdan üpjün etmek ugurda sarp bolýandyr.

geçirlen barlaglar esasynda Amerika döwleti hatda 11-nji sentýabr hadysadyndan öňürti hem Owganystanda neşe maddalaryň önüminiň artdyrylmagynda möhüm roly ýerine ýetirendir.

Tag

Teswirler