Ýörite Gepleşikler

 • öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

  öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

  Oktýabr 13, 2018 19:02

  öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

 • ruhy ýagdaýlar hakynda

  ruhy ýagdaýlar hakynda

  Oktýabr 13, 2018 18:58

  ruhy ýagdaýlar hakynda

 • Dermanlar we iýmitler

  Dermanlar we iýmitler

  Oktýabr 13, 2018 18:56

  men bu bölümdäki dermanlaryň we iýmitleriň adyny elipbiý tertibinde getirdim. Allatagala: «Ýeri bolsa ýaýbaň, giň etdik hem-de onda (ösümlikdir miwelerden) her dürli gözel jübütleri öndürip-ösdürdik (Biz muny Perwerdigärine dolanjak her bendä görkezme we ýatlama bolsun diýip şeýle etdik)» we «Eýsem olar, biziň ençe dürli peýdaly ösümlikleriň näçesini ýaradyp goýan ýerimizi görmedilermi?]» diýip aýtdy.

 • Aşyr aýy

  Aşyr aýy

  Sentýabr 20, 2018 09:24

  Aşyr aýy täze ýylyň birinji aýydyr.Okamaga peýdaly hasaplamagyňyzy umyt bilen şu temany size ýetiresim geldi.Ulamalaryň arasynda (bu mesele barada) yhtylap (gapma-garşy pikirler) bardyr.

 • iň gözel gylyklar

  iň gözel gylyklar

  Sentýabr 02, 2018 21:26

  * Pygamber alaýhyssalam şeýle diýdi: «Iň gözel gylyklar on sanydyr. Olar atasynda bolsa, oglunda, oglunda bolsa, atasynda bolman biler. Gulunda bolsa hojasynda, hojasynda bolsa gulunda bolman biler. Allatagala bu häsiýetleri öz halaýan adamsyna bagyş eder. Olar: «Dilegçini sylamak, ýagşy iş edene serpaý bermek, bela-betere sabyr etmek, goňşularyň we dostlaryň hakyny ödemek, dogry sözlülik, garyndaşlyk gatnaşygyny üzmezlik, amanat zady abat saklamak, myhmansöýer bolmak, ýagşy iş edeni sylaglamak,

 • dutar

  dutar

  Sentýabr 02, 2018 21:18

  Şabram, şelpe, gyruw we ş. m. dürli kakuwlar bilen çalynýan iki kirişli türkmen halk saz guraly. Ol “tamdyra” diýlip hem atlandyrylýar. Bu senediň susak şekilli kädisi tut, hoz, erik ýaly berk agaçlardan köwlüp ýasalýar.

 • Halyçylyk sungaty

  Halyçylyk sungaty

  Sentýabr 02, 2018 21:13

  Halyçylyk sungaty - Halyçylyk sungaty türkmen halkynyň göz guwanjy, el hünäri, başarnyklygy hökmünde irki döwürlerden gelýän halk döredijiliginiň iň gymmatly ýadygärligi hökmünde XIX asyrda hem rowaçlanypdyr.

 • arş, kürs, ýyldyzlar we asman hakynda(2)

  arş, kürs, ýyldyzlar we asman hakynda(2)

  Awgust 29, 2018 21:29

  «Newabygyl-kelimde» şeýle diýlipdir: Ýaýrady ähli ýere ýagşy, haýyrly jeza[1], Şugradan soň ýyldyzyň gowusy bolar Jöwza.

 • arş, kürs, ýyldyzlar we asman hakynda(1)

  arş, kürs, ýyldyzlar we asman hakynda(1)

  Awgust 29, 2018 21:26

  Hezreti Alynyň aýtmagyna görä, Resulalla bir gezek asmana garap şeýle diýipdir: «Ony ýaradan, galdyran, tertipli-düzgünli, gat-gat edip goýan, gör nähili beýik». Soň bolsa ýere garap şeýle diýipdir: «Ony ýaradan, tertip-düzgüne salan we ýazyp goýan, gör nähili beýik!»