Ýörite Gepleşikler

 • Dostuňy daş tutgun biwepalykdan,

  Dostuňy daş tutgun biwepalykdan,

  Noýabr 29, 2018 21:30

  Dostuňy daş tutgun biwepalykdan,

 • ÝAGŞYLYGA WE SOWGADA ALKYŞ WE ŞÜKÜR

  ÝAGŞYLYGA WE SOWGADA ALKYŞ WE ŞÜKÜR

  Noýabr 29, 2018 21:28

  * Pygamberimiziň aýdany: «Adamlaryň gadyryny bilmeýän, Hudaýa şükür etmez. Azyň gadyryny bilmeýän, köpe şükür etmez. Allanyň bagyş eden nygmatlaryny ýatlap gürlemek — şükür, bilmediksirän bolmaklyk — küpürdir».

 • gorkut ata

  gorkut ata

  Oktýabr 13, 2018 19:16

  Adamzat paýhasynyň öwreden ajaýyp gymmatlyklarynyň arasynda söz sungaty özüniň ynsan kalbyna ýetirýän täsiri onuň ruhy ahlagynyň saplamagyndaky oýanaýan orny bilen aýratyn tapawutlanýar. Ol adamlaryň şatlykly gününde köňül derýasynt joşdursa, gamly gününde hesret derýasyny deň çekişýär. Durmuşyň manysyna, ýaşaýşyň mazmunyna, ömrüň gymmatyna doly we dogry göz ýetirmäge ýardam berýär.

 • öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

  öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

  Oktýabr 13, 2018 19:02

  öý we oňa degişli zatlar baradaky matallar

 • ruhy ýagdaýlar hakynda

  ruhy ýagdaýlar hakynda

  Oktýabr 13, 2018 18:58

  ruhy ýagdaýlar hakynda

 • Dermanlar we iýmitler

  Dermanlar we iýmitler

  Oktýabr 13, 2018 18:56

  men bu bölümdäki dermanlaryň we iýmitleriň adyny elipbiý tertibinde getirdim. Allatagala: «Ýeri bolsa ýaýbaň, giň etdik hem-de onda (ösümlikdir miwelerden) her dürli gözel jübütleri öndürip-ösdürdik (Biz muny Perwerdigärine dolanjak her bendä görkezme we ýatlama bolsun diýip şeýle etdik)» we «Eýsem olar, biziň ençe dürli peýdaly ösümlikleriň näçesini ýaradyp goýan ýerimizi görmedilermi?]» diýip aýtdy.

 • Aşyr aýy

  Aşyr aýy

  Sentýabr 20, 2018 09:24

  Aşyr aýy täze ýylyň birinji aýydyr.Okamaga peýdaly hasaplamagyňyzy umyt bilen şu temany size ýetiresim geldi.Ulamalaryň arasynda (bu mesele barada) yhtylap (gapma-garşy pikirler) bardyr.

 • iň gözel gylyklar

  iň gözel gylyklar

  Sentýabr 02, 2018 21:26

  * Pygamber alaýhyssalam şeýle diýdi: «Iň gözel gylyklar on sanydyr. Olar atasynda bolsa, oglunda, oglunda bolsa, atasynda bolman biler. Gulunda bolsa hojasynda, hojasynda bolsa gulunda bolman biler. Allatagala bu häsiýetleri öz halaýan adamsyna bagyş eder. Olar: «Dilegçini sylamak, ýagşy iş edene serpaý bermek, bela-betere sabyr etmek, goňşularyň we dostlaryň hakyny ödemek, dogry sözlülik, garyndaşlyk gatnaşygyny üzmezlik, amanat zady abat saklamak, myhmansöýer bolmak, ýagşy iş edeni sylaglamak,

 • dutar

  dutar

  Sentýabr 02, 2018 21:18

  Şabram, şelpe, gyruw we ş. m. dürli kakuwlar bilen çalynýan iki kirişli türkmen halk saz guraly. Ol “tamdyra” diýlip hem atlandyrylýar. Bu senediň susak şekilli kädisi tut, hoz, erik ýaly berk agaçlardan köwlüp ýasalýar.