Ýörite Gepleşikler

 • iň gözel gylyklar

  iň gözel gylyklar

  Sentýabr 02, 2018 21:26

  * Pygamber alaýhyssalam şeýle diýdi: «Iň gözel gylyklar on sanydyr. Olar atasynda bolsa, oglunda, oglunda bolsa, atasynda bolman biler. Gulunda bolsa hojasynda, hojasynda bolsa gulunda bolman biler. Allatagala bu häsiýetleri öz halaýan adamsyna bagyş eder. Olar: «Dilegçini sylamak, ýagşy iş edene serpaý bermek, bela-betere sabyr etmek, goňşularyň we dostlaryň hakyny ödemek, dogry sözlülik, garyndaşlyk gatnaşygyny üzmezlik, amanat zady abat saklamak, myhmansöýer bolmak, ýagşy iş edeni sylaglamak,

 • dutar

  dutar

  Sentýabr 02, 2018 21:18

  Şabram, şelpe, gyruw we ş. m. dürli kakuwlar bilen çalynýan iki kirişli türkmen halk saz guraly. Ol “tamdyra” diýlip hem atlandyrylýar. Bu senediň susak şekilli kädisi tut, hoz, erik ýaly berk agaçlardan köwlüp ýasalýar.

 • Halyçylyk sungaty

  Halyçylyk sungaty

  Sentýabr 02, 2018 21:13

  Halyçylyk sungaty - Halyçylyk sungaty türkmen halkynyň göz guwanjy, el hünäri, başarnyklygy hökmünde irki döwürlerden gelýän halk döredijiliginiň iň gymmatly ýadygärligi hökmünde XIX asyrda hem rowaçlanypdyr.

 • arş, kürs, ýyldyzlar we asman hakynda(2)

  arş, kürs, ýyldyzlar we asman hakynda(2)

  Awgust 29, 2018 21:29

  «Newabygyl-kelimde» şeýle diýlipdir: Ýaýrady ähli ýere ýagşy, haýyrly jeza[1], Şugradan soň ýyldyzyň gowusy bolar Jöwza.

 • arş, kürs, ýyldyzlar we asman hakynda(1)

  arş, kürs, ýyldyzlar we asman hakynda(1)

  Awgust 29, 2018 21:26

  Hezreti Alynyň aýtmagyna görä, Resulalla bir gezek asmana garap şeýle diýipdir: «Ony ýaradan, galdyran, tertipli-düzgünli, gat-gat edip goýan, gör nähili beýik». Soň bolsa ýere garap şeýle diýipdir: «Ony ýaradan, tertip-düzgüne salan we ýazyp goýan, gör nähili beýik!»

 • gurban baýramy

  gurban baýramy

  Awgust 21, 2018 21:53

  gurban baýramy

 • Gurbanlygyň sogaby

  Gurbanlygyň sogaby

  Awgust 19, 2018 20:23

  Gurbanlygyň sogaby bilen bagly hadyslarda külli musulman ymmatyna juda şatlykly habarlar aýdylýar .

 • Gahary ýuwutmak

  Gahary ýuwutmak

  Iýul 26, 2018 11:33

  Gahary ýuwutmak

 • Elhamdulillah hakynda

  Elhamdulillah hakynda

  Iýul 26, 2018 10:59

  Elhamdulillah hakynda