09 Mart 2019, 14:03
  • yslam ynkylabynyň çyn, ýagty we hemişe janly şygarlary

hemme zadyň peýdaly ömürni we sarp ediliş tryhyny bellese bolýar emma bu dini ynkylabyň bütindünýä şygarlary ýaňky kadadan daşardadyr, ola hiç haçan könelişmeýär we peýdasyz boljakdäldirler sebäbi adamzadyň durky bütin asyrlarda şol şygarlar bilen ýogurlandyr. azatlyk,ahlak, magnawyýet, adalat, garaşsyzlyk, abraý, akyllylyk we doganlyk diňe bir nesile we köpçülige degişlidäldir we bir döwürde ýalpyldap başga bir döwürde synjak zat däldir.

bu mübärekgözýetimlerden ýigrenjek millet ýokdyr, her haçan ýigrençlik dörese jogapkärleriň bu dini gymmatlyklardan daşlaşan mahalydyr we şol gymmatlyklara eýerilmeginiň netijesi däldir.

Tag

Teswirler