13 Oktýabr 2018, 18:56
  • Dermanlar we iýmitler

men bu bölümdäki dermanlaryň we iýmitleriň adyny elipbiý tertibinde getirdim. Allatagala: «Ýeri bolsa ýaýbaň, giň etdik hem-de onda (ösümlikdir miwelerden) her dürli gözel jübütleri öndürip-ösdürdik (Biz muny Perwerdigärine dolanjak her bendä görkezme we ýatlama bolsun diýip şeýle etdik)» we «Eýsem olar, biziň ençe dürli peýdaly ösümlikleriň näçesini ýaradyp goýan ýerimizi görmedilermi?]» diýip aýtdy.

Teswirler