Az.R. hərbi eksperti Ğərəboği mınoğişə barədə Amerkə movğıyyəti izoh kardey

Az.R. hərbi eksperti Ğərəboği mıno\işə barədə Amerkə movğıyyəti izoh kardey

Bə Daeş-i umuj qıniyə azəriyon şəhrvandəti ləğv bəbe

Bə Daeş-i umuj qıniyə azəriyon şəhrvandəti ləğv bəbe

Həviği İmom cımə: Fəcri da rujədə İslom ijən bə dınyo ome və ım da rujon İroni tarıxədə misliş nıbə rujon bə hisob omeydə

Həviği İmom cımə: Fəcri da rujədə İslom ijən bə dınyo ome və ım da rujon İroni tarıxədə misliş nıbə rujon bə hisob omeydə

Həştpərədə varzeşi kompleksi soxtey bəbe

Həştpərədə varzeşi kompleksi soxtey bəbe