Masal Tolışə şəhri cəmi məsulon nəvozə idi bəvə beşe mərkəziku vindlmonışon ka

Masal Tolışə şəhri cəmi məsulon nəvozə idi bəvə beşe mərkəziku vindlmonışon ka

Azərbaycan Respublikaədə zindonion əf karde və doktur Muvsen Səmədofi nəvozə idə əzyət karde

Azərbaycan Respublikaədə zindonion əf karde və doktur Muvsen Səmədofi nəvozə idə əzyət karde

Tolış şəhri bomiyə hənəkon və varzeşon heyət Gilon ostani zomandə heyət vıjniyə be

Tolış şəhri bomiyə hənəkon və varzeşon heyət Gilon ostani zomandə heyət vıjniyə be

Məsuliyət cılmə ni bəlkəm bə millət xıdmət kardeyo qıləy forsəte

Məsuliyət cılmə ni bəlkəm bə millət xıdmət kardeyo qıləy forsəte