əməni təğibkənən

Parsemon

Ərbəyini dıjdə şemoni elon iyən təbyini koyədə Tolışi Rədyo rol çanədəy?

Fəcri darujonədə Qiloni diyon kanalzasiyə sistemon təmiz kardey plan bə istismor bərəse

Fəcri darujonədə Qiloni diyon kanalzasiyə sistemon təmiz kardey plan bə istismor bərəse

Fəcri darujonədə Qiloni diyon kanalzasiyə sistemon təmiz kardey plan bə istismor bərəse

OTV kanali sər direktor və jurnalist Zabil Mədoji Mərziyyə Haşımi həxədə ehandə çiyon

OTV kanali sər direktor və jurnalist Zabil Mədoji Mərziyyə Haşımi həxədə ehandə çiyon

OTV kanali sər direktor və jurnalist Zabil Mədoji Mərziyyə Haşımi həxədə ehandə çiyon

Rusiyə Tolışə Diasporə rəis İsmail Şəbanovi Mərziyyə Haşımi barədə votə sıxanon

Rusiyə Tolışə Diasporə rəis İsmail Şəbanovi Mərziyyə Haşımi barədə votə sıxanon

Rusiyə Tolışə Diasporə rəis İsmail Şəbanovi Mərziyyə Haşımi barədə votə sıxanon

Çəmə məzhəbi heyəton zəmon deşmon iyən mevğiyyəton çok zıneydən

Çəmə məzhəbi heyəton zəmon deşmon iyən mevğiyyəton çok zıneydən

Çəmə məzhəbi heyəton zəmon deşmon iyən mevğiyyəton çok zıneydən