əməni təğibkənən

Parsemon

Ərbəyini dıjdə şemoni elon iyən təbyini koyədə Tolışi Rədyo rol çanədəy?

Qıləy Tolışə şəhrvandi ıştə bədəni uzvi baxşey

Qıləy Tolışə şəhrvandi ıştə bədəni uzvi baxşey

Qıləy Tolışə şəhrvandi ıştə bədəni uzvi baxşey

Ostoro məktəbonədə 33 həzo mədəniyyəti koəvonon vırə bə vırə kardey

Ostoro məktəbonədə 33 həzo mədəniyyəti koəvonon vırə bə vırə kardey

Ostoro məktəbonədə 33 həzo mədəniyyəti koəvonon vırə bə vırə kardey

İroni milli əsəron listədə Vərzani şulə ğeyd bıə

İroni milli əsəron listədə Vərzani şulə ğeyd bıə

İroni milli əsəron listədə Vərzani şulə ğeyd bıə

Qiloni ostandari bə Ostoro turistik iyən məzhəbi infrastrukturon osəş ğande

Qiloni ostandari bə Ostoro turistik iyən məzhəbi infrastrukturon osəş ğande

Qiloni ostandari bə Ostoro turistik iyən məzhəbi infrastrukturon osəş ğande