əməni təğibkənən

Parsemon

Tolışi Rədyo bərnoməon kom baxşiku vey roziyon?

Rezvanşəhri Sepah fərmondə : Mığəddəsə Mıdofiyə haftə mınosibəti 100 qılə sə vey bərnomə icro bəbe

Rezvanşəhri Sepah fərmondə : Mığəddəsə Mıdofiyə haftə mınosibəti 100 qılə sə vey bərnomə icro bəbe

Rezvanşəhri Sepah fərmondə : Mığəddəsə mıdofiyə haftə mınosibəti 100 qılə sə vey bərnomə icro bəbe

Cənab Səmapurı sıxanon Aşura ruji(Ostoro)

Cənab Səmapurı sıxanon Aşura ruji(Ostoro)

Cənab Səmapurı sıxanon Aşura ruji(Ostoro)

Boku - Ostoro avtomobil ro oj be

Boku - Ostoro avtomobil ro oj be

Boku - Ostoro avtomobil ro oj be

Masalədə Aşurə şəvi de dıjdə izdihomi bərpo bəkarden

Masalədə Aşurə şəvi de dıjdə izdihomi bərpo bəkarden

Masalədə Aşurə şəvi de dıjdə izdihomi bərpo bəkarden