əməni təğibkənən

Parsemon

Tolışi Rədyo bərnoməon kom baxşiku vey roziyon?

Ostoroədə Huseynçiyon dıjdə qırdbemon

Ostoroədə Huseynçiyon dıjdə qırdbemon

Ostoroədə Huseynçiyon dıjdə qırdbemon

Rizvanşəhri fərmondori muavini bə həşt sornə mıdofiyə erjon bə omə nəslon ovıştıney təkidiş karde

Rizvanşəhri fərmondori muavini bə həşt sornə mıdofiyə erjon bə omə nəslon ovıştıney təkidiş karde

Rizvanşəhri fərmondori muavini bə həşt sornə mıdofiyə erjon bə omə nəslon ovıştıney təkidiş karde

İroni Ermənıstonədə bıə səfir bə Qiloni ticori zərfiyyəton təkidış karde

İroni Ermənıstonədə bıə səfir bə Qiloni ticori zərfiyyəton təkidış karde

İroni Ermənıstonədə bıə səfir bə Qiloni ticori zərfiyyəton təkidış karde

Ostoroədə bo mığəddəsə mıdofiyə haftə əziz qəteyro 80 qılə bərnomə hozzı kardə bıə

Ostoroədə bo mığəddəsə mıdofiyə haftə əziz qəteyro 80 qılə bərnomə hozzı kardə bıə

Ostoroədə bo mığəddəsə mıdofiyə haftə əziz qəteyro 80 qılə bərnomə hozzı kardə bıə