əməni təğibkənən

Parsemon

Ərbəyini dıjdə şemoni elon iyən təbyini koyədə Tolışi Rədyo rol çanədəy?

Ostoro portədə bə 300 qılə divoji bepulə tibbi xıdmət nışon doey be

Ostoro portədə bə 300 qılə divoji bepulə tibbi xıdmət nışon doey be

Ostoro portədə bə 300 qılə divoji bepulə tibbi xıdmət nışon doey be

Ostoro vəğf iyən xeyrə koon idorə rəis: qıləy Ardəvilıjə xeyyiri bə Ostoro İmom zodəon 50 milyon tumən komək kardəşe

Ostoro vəğf iyən xeyrə koon idorə rəis: qıləy Ardəvilıjə xeyyiri bə Ostoro İmom zodəon 50 milyon tumən komək kardəşe

Ostoro vəğf iyən xeyrə koon idorə rəis: qıləy Ardəvilıjə xeyyiri bə Ostoro İmom zodəon 50 milyon tumən komək kardəşe

Ayətulla Amili: fəğrəti bə xıyzoni fundamenti volo bıey boyis bedə

Ayətulla Amili: fəğrəti bə xıyzoni fundamenti volo bıey boyis bedə

Ayətulla Amili: fəğrəti bə xıyzoni fundamenti volo bıey boyis bedə

Ğəzvin - Rəşti osonə roy proqnoz bıə hədəfon real kardeyro qıləy ğədəm

Ğəzvin - Rəşti osonə roy proqnoz bıə hədəfon real kardeyro qıləy ğədəm

Ğəzvin - Rəşti osonə roy proqnoz bıə hədəfon real kardeyro qıləy ğədəm