Ləvəndəvil tolışə şəhri turizmiyə vıran

Ləvəndəvil tolışə şəhri turizmiyə vıran

Ləvəndəvil tolışə şəhri turizmiyə vıran

Ostandari bə Şəfti ziyon vində bicoron osə ğandey

Ostandari bə Şəfti ziyon vində bicoron osə ğandey

Ostandari bə Şəfti ziyon vində bicoron osə ğandey

Tolış iyən Rəşti 630 qılə şoqirdon bə mığəddəsə mıdofiyə devroni əməliyyoton vırə ezom be

Tolış iyən Rəşti 630 qılə şoqirdon bə mığəddəsə mıdofiyə devroni əməliyyoton vırə ezom be

Tolış iyən Rəşti 630 qılə şoqirdon bə mığəddəsə mıdofiyə devroni əməliyyoton vırə ezom be

De kişvəri umu ofəyə əsliyə prioriteton hədəfi İnqilobi noiliyyəton təbyin karde

De kişvəri umu ofəyə əsliyə prioriteton hədəfi İnqilobi noiliyyəton təbyin karde

De kişvəri umu ofəyə əsliyə prioriteton hədəfi İnqilobi noiliyyəton təbyin karde

Şəft şəhri 2 şanbə vıjor

Şəft şəhri 2 şanbə vıjor

Ləvəndəvil tolışə şəhri turizmiyə vıran

Ləvəndəvil tolışə şəhri turizmiyə vıran

Ləvəndəvil tolışə şəhri turizmiyə vıran

Fumənədə bırzi ijən kaştey

Fumənədə bırzi ijən kaştey

Qıləy Fumənıjə fermer ki, Tazeabad bıə nomo diədə jimon kardə 2 minə kərəyo ıştə bicorış kaşte

Ostandari bə Şəfti ziyon vində bicoron osə ğandey

Ostandari bə Şəfti ziyon vində bicoron osə ğandey

Ostandari bə Şəfti ziyon vində bicoron osə ğandey

Azərbaycan Respublika:Kaspi deyo huğuğiyə statosi konvensiya imza(ğul kəşe) muhimmə ğədəme.

Azərbaycan Respublika:Kaspi deyo huğuğiyə statosi konvensiya imza(ğul kəşe) muhimmə ğədəme.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəziri muavini votışe:Kaspi deyo huğuğiyə statosi təin kardeyu konvensiya imza karde ğəzağstanı Aktao şəhrədə ki çı deyo 5 qılə sahiliyə məmləkəton prezidenton tərəfo təşkil be məntəğəyu muhimmə ğədəme.

Tırkiyədə Amerkə elektronik məhsulon ğədəğən be.

Tırkiyədə Amerkə elektronik məhsulon ğədəğən be.

Tırkiyə prezident ım kişvərədə Amerkə elektronik məhsulon təhrim beyku xəbəş do.

De Qəncə hadison əlağədar polison i nəfərşonən ğətl karde

De Qəncə hadison əlağədar polison i nəfərşonən ğətl karde

Dəvardə rujonədə DKV əlahidə əməliyyatə ğismi Qəncə hadisə iştirakəkonədə qıley - Rəhimov Muraz Capayi zoə həlok kardəşone. Im Qəncə şəhəri sakin axtarışədə bıe.

Tırkiyəku himoyə kardeyu Azərbaycan Respublika işarə.

Tırkiyəku himoyə kardeyu Azərbaycan Respublika işarə.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe,Boku həmmə cəhətonədə Tırkiyə devlət və millətiku ıştə himoyəon dəvom bədoy.