Ostoro İslomi Şura rəyis Səmapuri Bəsic haftə həxədə bıə sıxanon

Ostoro İslomi Şura rəyis Səmapuri Bəsic haftə həxədə bıə sıxanon

Ostoro İslomi Şura rəyis Səmapuri Bəsic haftə həxədə bıə sıxanon

Tolış şəhrədə kitob hande stansiyə bərpo karde

Tolış şəhrədə kitob hande stansiyə bərpo karde

Tolış şəhrədə kitob hande stansiyə bərpo karde

Bəsic bo kişvəri ərazi təmamiyəti hifz kardeyo milləti tərəfo həməsə yolə vəhdəte

Bəsic bo kişvəri ərazi təmamiyəti hifz kardeyo milləti tərəfo həməsə yolə vəhdəte

Bəsic bo kişvəri ərazi təmamiyəti hifz kardeyo milləti tərəfo həməsə yolə vəhdəte

Tolışədə Bəsici haftədə 250 qılə bərnomə icro bəbe

Tolışədə Bəsici haftədə 250 qılə bərnomə icro bəbe

Tolışədə Bəsici haftədə 250 qılə bərnomə icro bəbe

Ostoro İslomi Şura rəyis Səmapuri Bəsic haftə həxədə bıə sıxanon

Ostoro İslomi Şura rəyis Səmapuri Bəsic haftə həxədə bıə sıxanon

Ostoro İslomi Şura rəyis Səmapuri Bəsic haftə həxədə bıə sıxanon

Tolışi Şəhid Rahəti ğərorqoyədə barzə məğami soybə Şəhidon zikr kardey mərosim bərpo be

Tolışi Şəhid Rahəti ğərorqoyədə barzə məğami soybə Şəhidon zikr kardey mərosim bərpo be

Tolışi Şəhid Rahəti ğərorqoyədə barzə məğami soybə Şəhidon zikr kardey mərosim bərpo be

Tolış şəhrədə kitob hande stansiyə bərpo karde

Tolış şəhrədə kitob hande stansiyə bərpo karde

Tolış şəhrədə kitob hande stansiyə bərpo karde

Tolış şəhristani sepah iyən şəhrvandon bə Kermanşah ostani buməlarzə vindəkəson komək

Tolış şəhristani sepah iyən şəhrvandon bə Kermanşah ostani buməlarzə vindəkəson komək

Tolış şəhristani sepah iyən şəhrvandon bə Kermanşah ostani buməlarzə vindəkəson 2minə komək

Ğərəboği bohran

Azərbaycan Respublika xarıci vəzarətxanə bə Fransə səfir notaş do.

Çı Ğərəboğ məntəğə nımoyəndə bə Fransə səfər karde xoto Azərbaycan Respublika vəzarətxanə bə Fransə rəsmion notaş do.

Siyasi Məhbuson Mudafiə Mərkəzi iclas dəvuniəşe

Siyasi Məhbuson Mudafiə Mərkəzi iclas dəvuniəşe

Siyasi Məhbuson Mudafiə Mərkəzi iclas dəvuniəşe

Siyasi Məhbuson Mudafiə Mərkəzi iclas dəvuniəşe

Siyasi Məhbuson Mudafiə Mərkəzi iclas dəvuniəşe

Noyabri 19-minə ruji Siyasi Məhbuson Mudafiə Mərkəzi ıştə nubəti iclas dəvunişe. Bı iclasədə siyasi məhbuson vəziyyət, zindonədə çəvon jimonə şərait, məhkəmə proseson qardış və həniən co problemon muzakirə bıe. Mərkəzi uzvon votışone ki, Respublikadə siyasi səbəbiku dəstqir karde hadison hələn dəvom hestışe.

Hokumət bə mustəğilə vəkilon təzyiği həniən qıvonin kardedə

Hokumət bə mustəğilə vəkilon təzyiği həniən qıvonin kardedə

Milli Məclisi bə "Vəkilon həxədə ğanun"i əvəzon karde nəticədə Vəkilon Kolleqiya uzv nıbə huğuğşunason məhkəmədə bənə vəkili iştirak karde inkan qin kardışone.