Masali Sepah rəyis: İnğilobi təfəkkur deşmıni mığobiıədə mandey amile

Masali Sepah rəyis: İnğilobi təfəkkur deşmıni mığobiıədə mandey amile

Masali Sepah rəyis: İnğilobi təfəkkur deşmıni mığobiıədə mandey amile

Ostoroədə Huseyni ələmdoron əzodorəti

Ostoroədə Huseyni ələmdoron əzodorəti

Ostoroədə Huseyni ələmdoron əzodorəti

Ostoroədə Məhərrəmə manqi dıminə da rujon əzodorəti bino be

Ostoroədə Məhərrəmə manqi dıminə da rujon əzodorəti bino be

Ostoroədə Məhərrəmə manqi dıminə da rujon əzodorəti bino be

Amerkə tənəzzul və İsrayli məhf bıey neze

Amerkə tənəzzul və İsrayli məhf bıey neze

Amerkə tənəzzul və İsrayli məhf bıey neze

Masali Sepah rəyis: İnğilobi təfəkkur deşmıni mığobiıədə mandey amile

Masali Sepah rəyis: İnğilobi təfəkkur deşmıni mığobiıədə mandey amile

Masali Sepah rəyis: İnğilobi təfəkkur deşmıni mığobiıədə mandey amile

Ostoroədə Huseyni ələmdoron əzodorəti

Ostoroədə Huseyni ələmdoron əzodorəti

Ostoroədə Huseyni ələmdoron əzodorəti

Ostoroədə Məhərrəmə manqi dıminə da rujon əzodorəti bino be

Ostoroədə Məhərrəmə manqi dıminə da rujon əzodorəti bino be

Ostoroədə Məhərrəmə manqi dıminə da rujon əzodorəti bino be

Fransə məclisi nımayəndon bə Ğərəbağ səfər karde vədə Ermənistan və Azərbaycan Respublika  mıxalifə siyasəton.

Fransə məclisi nımayəndon bə Ğərəbağ səfər karde vədə Ermənistan və Azərbaycan Respublika mıxalifə siyasəton.

Ermənistanı devlət,Fransə məclisi 6 qılə nımayəndə bə Ğərəbağ səfər kardeku rozi mande əmmo Azərbaycan Respublika çı səfəriku tənğidış karde.

Az.R Azadə Mətbuati İndeksdə 166-miə vırədəy

Az.R Azadə Mətbuati İndeksdə 166-miə vırədəy

Dəvardə rujonədə Bokuədə Umumdınyo Mətbuatə Şuraon Assosasiya sorinə məclis dəvarde. Çe prezident Əliyevi bə ictimai-siyasi məsələon dair koməkkar Əli Həsənovi ım tədbirədə de yolə nitği votemon ehandışe. Votışe ki, “çəmə devlət bo KİV inkişafi ro de milyonon vəsait co kardedə, bo jurnaliston kə dutedə, bə çand sa jurnalisti fəxri nom və mukafaton doəşe.

Nato iyən Azərbaycan Respublika miyono mıştərik hərbi manevr.

Nato iyən Azərbaycan Respublika miyono mıştərik hərbi manevr.

Boku ətrofədə Nato və Azərbaycan Respublika miyono mıştərik hərbi manevr bərpo be.

Çe Aşura ruji fəziləton

Çe Aşura ruji fəziləton

Aşura ruj de miladi təğvimi sentyabrə manqi 10-də Az.R məçitonədə de huzn və matəmi ğeyd kardışone. De ım mərasimi əlağədar Boku hokuməti, polisə ğıvvon bə amadə vəziyyət vardışe, bə əhali çəşnavi doşe ki, çe məciti ərazionku bə kəno benışon, kuçəonədə şemonon təşkil nıkardon. Bənə dəvardə sori ımsorən tosə 17 sinninə hırdənon ım mərasimonədə iştirak ğədəğən kardışe.