Şəhirivəri 27 minə ruj forsiyə şer və ədəbiyot və bə ostad Şəhriyari ehtırom noe ruj

Şəhirivəri 27 minə ruj forsiyə şer və ədəbiyot və bə ostad Şəhriyari ehtırom noe ruj

Şəhirivəri 27 minə ruj forsiyə şer və ədəbiyot və bə ostad Şəhriyari ehtırom noe ruj

Zıvon bo Myanma diniyə bıvə iyən hovon ısətnə vəzyəti bəyon karde ocize

Zıvon bo Myanma diniyə bıvə iyən hovon ısətnə vəzyəti bəyon karde ocize

Zıvon bo Myanma diniyə bıvə iyən hovon ısətnə vəzyəti bəyon karde ocize

Bə Tojə təhsiliyə sori vəbeşe mınosibəti Mellimə bıvə cənab Həmidi sıxanon

Bə Tojə təhsiliyə sori vəbeşe mınosibəti Mellimə bıvə cənab Həmidi sıxanon

Bə Tojə təhsiliyə sori vəbeşe mınosibəti Mellimə bıvə cənab Həmidi sıxanon

İlham Əliyev Myanma mısılmınon ğətlı-amış məhkum karde

İlham Əliyev Myanma mısılmınon ğətlı-amış məhkum karde

İlham Əliyev Myanma mısılmınon ğətlı-amış məhkum karde

Masalədə "Siyuə çalə" qıyə

Masalədə "Siyuə çalə" qıyə

Ostorədə kışvəri karekaturiston hozzıəti devrə

Ostorədə kışvəri karekaturiston hozzıəti devrə

Tolışə fermeron vositə 2 minə kaştemoni məhsulon təşkil be

Tolışə fermeron vositə 2 minə kaştemoni məhsulon təşkil be

Tolış şəhristani Kaştemoni cihadı mudir de Tolışə fermeron vositə dı minə kaştemoni məhsulon kaşteku 7310 hektar səthədə xəbəş do

Zıvon bo Myanma diniyə bıvə iyən hovon ısətnə vəzyəti bəyon karde ocize

Zıvon bo Myanma diniyə bıvə iyən hovon ısətnə vəzyəti bəyon karde ocize

Zıvon bo Myanma diniyə bıvə iyən hovon ısətnə vəzyəti bəyon karde ocize

Respublika və NATO  təşkilati miyono omə həmkarion.

NATO təşkilati təlimiyə heyət bə Azərbaycan Respublika səfərış kardə.

Çı NATO təşkilati təlimiyə baxşiku koşınason bə Azərbaycan Respublika səfər kardəşone.

Tojə dərsə sori problemon

Tojə dərsə sori problemon

Sentyabri 15-minə ruji Az.R-ədə tojə dərsə sor bino bıe. "Azadlıq.info" xəbə dodə ki, ımsor 164 945 nəfər hırdən bə iminə sinif bəşe, Respublika umumtəhsil məktəbonədə handə şaqirdon umumi miğdar isə 1 milyon 455 həzo nəfəre.

Əlçin İsmailli saytədə çı Azərbaycan Respublika hukuməti sue-istifodəon ifşo bıə be.

Azərbaycan Respublika dıvləti qıləy muxalifə jurnaliston bə 9 sor həbs məhkum bıə.

Azərbaycan Respublikadə qıləy muxalifə jurnalisti 9 sor həbs karde hıkm sadir be.

Avropa Şura Parlament Assambleya

Avropa Şura Parlament Assambleya "Nardarani hadisə" koy tədğiğ bəkarde

Çe AŞPA Monitorinqə komitə bə Az.R dair həmməruzəçion Stefan Şennaç və Sezar Florin Preda Azərbaycanədə rəsmi səfərədən, de devləti rəsmiyon, deputaton, şəhrıvandə cəmiyyəti uzvon və jurnaliston vindemonon dəvunidən. Prezident İlham Əliyeviən əvonış ğəbul kardə.