İslomiyə İnğilobi nəticon bəpe ın cəhbə sorəqardışdə bəyon bıbo

İslomiyə İnğilobi nəticon bəpe ın cəhbə sorəqardışdə bəyon bıbo

İslomiyə İnğilobi nəticon bəpe ın cəhbə sorəqardışdə bəyon bıbo

Ostoro İron və Az.R varzeşiyə mısobığəon bərpo karde zərfiyətış heste

Ostoro İron və Az.R varzeşiyə mısobığəon bərpo karde zərfiyətış heste

Ostoro İron və Az.R varzeşiyə mısobığəon bərpo karde zərfiyətış heste

Ostoro sərhədiyə problemon barədə bəhs be

Ostoro sərhədiyə problemon barədə bəhs be

Ostoro sərhədiyə problemon barədə bəhs be

Ostoro sərnişin bardə terminalon tənzim bəben

Ostoro sərnişin bardə terminalon tənzim bəben

Ostoro sərnişin bardə terminalon tənzim bəben

İslomiyə İnğilobi nəticon bəpe ın cəhbə sorəqardışdə bəyon bıbo

İslomiyə İnğilobi nəticon bəpe ın cəhbə sorəqardışdə bəyon bıbo

İslomiyə İnğilobi nəticon bəpe ın cəhbə sorəqardışdə bəyon bıbo

Ostoro İron və Az.R varzeşiyə mısobığəon bərpo karde zərfiyətış heste

Ostoro İron və Az.R varzeşiyə mısobığəon bərpo karde zərfiyətış heste

Ostoro İron və Az.R varzeşiyə mısobığəon bərpo karde zərfiyətış heste

Ostoro sərhədiyə problemon barədə bəhs be

Ostoro sərhədiyə problemon barədə bəhs be

Ostoro sərhədiyə problemon barədə bəhs be

Ostoro sərnişin bardə terminalon tənzim bəben

Ostoro sərnişin bardə terminalon tənzim bəben

Ostoro sərnişin bardə terminalon tənzim bəben

Ələvi: İron və Azərbaycan Respublika əmniyyəti və kəşfiyat idarəon miyono çokə rabitəon dəvom kardedə.

Ələvi: İron və Azərbaycan Respublika əmniyyəti və kəşfiyat idarəon miyono çokə rabitəon dəvom kardedə.

İroni kəşfiyat vəzir zinə şəv de İlham Əliyev vindemon karde bəpeştə votışe: dəvardə 5 sori mıddətədə İron və Azərbaycan Respulika miyono əloğəon bə inkişofi tərəf, mısbət və çok be ki bo har 2 qılə kişvər stabilə əmniyyəti icodış karde.

Əliyev: bo Ğərəboği bıhrani həl karde vəzyət hozzo bıə.

Əliyev: bo Ğərəboği bıhrani həl karde vəzyət hozzo bıə.

Azərbaycan Respublika prezident İlham Əliyev votışe: bo Ğərəboği bıhrani həl karde çokə şərayet icod bıə.

Xaşeğci ğatili nomi ifşo kardeyku Ərəbistoni tars.

Xaşeğci ğatili nomi ifşo kardeyku Ərəbistoni tars.

Tırkiyə xarıci vəzir elanış kardə, Ərəbiston Səudiyə muxalifə jurnalist Cəmal Xaşeğci ğatili nomi oşko beyku vey tarsedə.

İİR Sərhədə Ləşkəri fərmondari bə Boku səfər kardəşe

İİR Sərhədə Ləşkəri fərmondari bə Boku səfər kardəşe