Ostoroədə Huseynçiyon dıjdə qırdbemon

Ostoroədə Huseynçiyon dıjdə qırdbemon

Ostoroədə Huseynçiyon dıjdə qırdbemon

Rizvanşəhri fərmondori muavini bə həşt sornə mıdofiyə erjon bə omə nəslon ovıştıney təkidiş karde

Rizvanşəhri fərmondori muavini bə həşt sornə mıdofiyə erjon bə omə nəslon ovıştıney təkidiş karde

Rizvanşəhri fərmondori muavini bə həşt sornə mıdofiyə erjon bə omə nəslon ovıştıney təkidiş karde

İroni Ermənıstonədə bıə səfir bə Qiloni ticori zərfiyyəton təkidış karde

İroni Ermənıstonədə bıə səfir bə Qiloni ticori zərfiyyəton təkidış karde

İroni Ermənıstonədə bıə səfir bə Qiloni ticori zərfiyyəton təkidış karde

Ostoroədə bo mığəddəsə mıdofiyə haftə əziz qəteyro 80 qılə bərnomə hozzı kardə bıə

Ostoroədə bo mığəddəsə mıdofiyə haftə əziz qəteyro 80 qılə bərnomə hozzı kardə bıə

Ostoroədə bo mığəddəsə mıdofiyə haftə əziz qəteyro 80 qılə bərnomə hozzı kardə bıə

Ostoroədə Huseynçiyon dıjdə qırdbemon

Ostoroədə Huseynçiyon dıjdə qırdbemon

Ostoroədə Huseynçiyon dıjdə qırdbemon

Ostotoədə Məhərrəmə manqi dıjdə əzodorəti

Ostotoədə Məhərrəmə manqi dıjdə əzodorəti

Ostorıjon bo İmom Huseyn(ə)-i dəvordınə əzodorəti mərosim bə təğdıri loyığ be

Tolışi ko icod kardə komitə 12 qılə plani icroşon təsdığ karde

Tolışi ko icod kardə komitə 12 qılə plani icroşon təsdığ karde

Tolış şəhri farmondori bərnomə noe muvin 12 qılə plani icro təsdığ kardeko de 58 milyardo 840 milyon riyal ın şəhristani ko icod kardə komitədə və sərmoyə noeku xəbəş do

Masulədə ələm dəbaste mərosim-2

Masulədə ələm dəbaste mərosim-2

Az.R Təhsili vəziri bə tələbəon Aşura ruji əzadarətiədə iştiraki ğədəğə noəşe

Az.R Təhsili vəziri bə tələbəon Aşura ruji əzadarətiədə iştiraki ğədəğə noəşe

Az.R hokuməti məmləkətədə bə Məhərrəmə manqi əzadarəti noə məhdudiyyəton çe ictimaiyyəti diğğətə mərkəzədəy. "ParsToday"(tolışi) sayt bə "Arannevvs"i istinadən xəbə dodə ki, Az.R Təhsili vəzir Ceyhun Bayramovi bə təhsilə muəssisə sərdaron dəstur doəşe ki, Aşura ruji tələbəon bə dərs nome vəy bısənon.

Azərbaycan Respublika silahlinə ğıvvon manevr təşkil bə.

Azərbaycan Respublika silahlinə ğıvvon manevr təşkil bə.

Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzorətxonə çı məmləkəti hərbiyə ğıvvon manevri təşkilbeku Azərbaycan Respublika bandə məntəğonədə xəbəş doə.

Ərdoğan: Amerkə, Tırkiyə iğtisodiyati cəhəto terror karde pidəşe.

Ərdoğan: Amerkə, Tırkiyə iğtisodiyati cəhəto terror karde pidəşe.

Tırkiyə prezident ijən təkidış karde ki Tırkiyədə iğtisodiyə canqi peştədə Amerkə siyasətonin.

Boku hokuməti Məhərrəmə manqi əzadarəti səpe məhdudiyyət noəşe

Boku hokuməti Məhərrəmə manqi əzadarəti səpe məhdudiyyət noəşe

Məhərrəmə manqi əzadarəti dınyo məmləkəton muxtəlif məntəğonədə har sor ğeyd kardedən, Əhli – Beyt(ə) aşiğon bə İmom Huseyn(ə) və Kərbəlo şəhidon ıştə ehtirami ifadə kardə matəmə məclison onodən.