Qiloni bandə məntəğəonədə voş və va voe dəvamış heste

Qiloni bandə məntəğəonədə voş və va voe dəvamış heste

Qiloni bandə məntəğəonədə voş və va voe dəvamış heste

Imruj çı mıslmınon miyono Vəhdət hammə zəmonisə vey zəruriye

Imruj çı mıslmınon miyono Vəhdət hammə zəmonisə vey zəruriye

Imruj çı mıslmınon miyono Vəhdət hammə zəmonisə vey zəruriye

Aban manqi 24-ə ruji, kitob iyən kitob əhandon ruj

Aban manqi 24-ə ruji, kitob iyən kitob əhandon ruj

Aban manqi 24-ə ruji, kitob iyən kitob əhandon ruj

Ostoroədə ozod fik kardə tələbəon iclos dəvordıney be

Ostoroədə ozod fik kardə tələbəon iclos dəvordıney be

Ostoroədə ozod fik kardə tələbəon iclos dəvordıney be

Qiloni bandə məntəğəonədə voş və va voe dəvamış heste

Qiloni bandə məntəğəonədə voş və va voe dəvamış heste

Qiloni bandə məntəğəonədə voş və va voe dəvamış heste

Imruj çı mıslmınon miyono Vəhdət hammə zəmonisə vey zəruriye

Imruj çı mıslmınon miyono Vəhdət hammə zəmonisə vey zəruriye

Imruj çı mıslmınon miyono Vəhdət hammə zəmonisə vey zəruriye

De Vəhdət haftə mınosıbəti 12 qılə mıəyyən və 50 qılə co bərnoməon ğeyd bəbe

De Vəhdət haftə mınosıbəti 12 qılə mıəyyən və 50 qılə co bərnoməon ğeyd bəbe

Tolış şəhristani məzhəbon və toyfan kamisiyə 4 minə iclosdə mığərrər be 12 qılə mıəyyənə bərnomə bo Vəhdət haftə mınosibəti ın şəhristandə bərpo bıbo

Qilonədə şartukə vıron şum jıe bino be

Qilonədə şartukə vıron şum jıe bino be

Qilonıjon İminə şartukə vıron şum jıe bino be

İron və Azərbaycan Respublika miyonədə elektrikiyə qumrokiyə plani icra.

İron və Azərbaycan Respublika miyonədə elektrikiyə qumrokiyə plani icra.

İron və Azərbaycan Respublika miyonədə transit fəaliyəton rohət kardeyu iyən əçəy xətoon kam kardeyu elektrikiyəı qumrokiyə plan icra be holədəy.

İroni və Azərbaycan Respublika miyono səhiyyə əloğəon.

İroni və Azərbaycan Respublika miyono səhiyyə əloğəon.

Ardevili tib elmon unniversiti rəis Ğudrət Əxəvan Əkbər iyən Azərbaycan Respublika tib unniversiti rəis Qeray Qeray Beyki zinə Bokuədə de yande vindemon iyən 2 qılə kişvəri miyono xususi unniversiti baxşədə əloğəon barədə votımon və muzakirə kardışone.

İron və Tırkiyə sərhədiyə həmkari.

İron və Tırkiyə sərhədiyə həmkari.

İroni bə ğaydə-ğanuni nəzorət kardə ğıvvon(Naca) marzbonəti kamanda İron və Tırkiyə sərhədiyə rabitəon mısbət zıneydə.

Az.R. İ.M.T-ədə dayimi nımoyəndə: bə beynəl-Xalğ ğətnoməon rioyət nıkardey, bo qlobql sulhi qıləy təhdide

Az.R. İ.M.T-ədə dayimi nımoyəndə: bə beynəl-Xalğ ğətnoməon rioyət nıkardey, bo qlobql sulhi qıləy təhdide

Az.R.İ.M.T-ədə dayimi nımoyəndə: bə beynəl-Xalğ ğətnoməon rioyət nıkardey, bo qlobql sulhi qıləy təhdide