Bə Rizvanşəhri diyon ov rosney

Bə Rizvanşəhri diyon ov rosney

Bə Rizvanşəhri diyon ov rosney

Ostoro bicoron zımıstonə şum jıey

Ostoro bicoron zımıstonə şum jıey

Ostoro bicoron zımıstonə şum jıey

Fəcri da rujədə Qilonədə seqlə varzeşi proyekton ojbemoni mərosimon bəbe

Fəcri da rujədə Qilonədə seqlə varzeşi proyekton ojbemoni mərosimon bəbe

Fəcri da rujədə Qilonədə seqlə varzeşi proyekton ojbemoni mərosimon bəbe

Fəcri da rujonədə bə Tolışi seqlə di ğaz rosney plani ojbemoni mərosim bəbe

Fəcri da rujonədə bə Tolışi seqlə di ğaz rosney plani ojbemoni mərosim bəbe

Fəcri da rujonədə bə Tolışi seqlə di ğaz rosney plani ojbemoni mərosim bəbe

Bə Rizvanşəhri diyon ov rosney

Bə Rizvanşəhri diyon ov rosney

Bə Rizvanşəhri diyon ov rosney

Ostoro bicoron zımıstonə şum jıey

Ostoro bicoron zımıstonə şum jıey

Ostoro bicoron zımıstonə şum jıey

Fəcri da rujədə Qilonədə seqlə varzeşi proyekton ojbemoni mərosimon bəbe

Fəcri da rujədə Qilonədə seqlə varzeşi proyekton ojbemoni mərosimon bəbe

Fəcri da rujədə Qilonədə seqlə varzeşi proyekton ojbemoni mərosimon bəbe

Rizvanşəhrədə lokalə xorək, nun iyən şini patey mədəni festival dəvordıney be

Rizvanşəhrədə lokalə xorək, nun iyən şini patey mədəni festival dəvordıney be

Rizvanşəhrədə lokalə xorək, nun iyən şini patey mədəni festival dəvordıney be

İlham Əliyevi dəvardə sor bo keşvəri iğtisadiyyati muvəffəğiyyətin zınəşe

İlham Əliyevi dəvardə sor bo keşvəri iğtisadiyyati muvəffəğiyyətin zınəşe

Yanvari 11-minə ruji Prezident İlham Əliyevi bə 2018-minə sori nəticon dair Vəziron Kabineti iclas dəvunişe. Votəşe ki, dəvardə sori iğtisadiyyati həmə sahədə peros bə dast vardəmone. Sosial və mədəni sahədən kom tədbiron nəzərədə qətəmon bıe, bəvon nail bıəmon, sosial infrastrukturon həniən inkişaf kardovniəmone, 118 həzo tojə koə vırə oj kardə bıə.

Azərbaycan Respublikaədə hərbiyə imkanon istihsaliyu şirkət təsis karde.

Azərbaycan Respublikaədə hərbiyə imkanon istihsaliyu şirkət təsis karde.

Bə Azərbaycan Respublika prezdent İlham Əliyevi əmri əsosi Azərsilah nomo ım məmləkətdə hərbiyə imkanon istihsaliyu qıləy mərkəz təsis bə.

Bo Ğərəboği mınoğişə həl kardero İroni koməkon.

Bo Ğərəboği mınoğişə həl kardero İroni koməkon.

Azərbaycan Respublikadə İroni səfir bo Ğərəboği bıhrani sulhin həl karde Tehroni həmmə tərəfinə komək iyən cəhdiku xəbəş do.

Dəvardə sori Az.R məhkəməon bo dindaron 600 sor zindonə cəzo bıriəşe

Dəvardə sori Az.R məhkəməon bo dindaron 600 sor zindonə cəzo bıriəşe

Boku zindonxononədə dini məhbuson vəziyyət qıvonine. Zindonxonə rəhbəriyyət bəvon munasibətədə bə ğərəz, təzyiğ və şantajə hərəkəton rəvoc dodə.