• Az.R bankon iflas dəvom kardedə

Nati ğıyməti erjon be səbəbiku Az.R-ədə iğtisadi behran 3 sore ki, dəvom kardedə. Nat hasil kardə diqər məmləkətondə hokuməti vində təsirinə tədbiron və sərostə istisadi siyasəti inkan doşe ki, əvon ğıssə muddətədə çe behraniku beşon. Isət çə keşvərion iğtisadiyyatədə sorbəsor peros muşahidə bedə.

Az.R monopolizmi tiğon kardə şəraitədə hokumət nəinki bə iğtisadi inkişafi, hətto məmləkəti maliyyə - bank sektori bə səhmon eğande zınedəni. İğtisadşunas Ğubad İbadoğlu bə "Azadlıq.info" votəşe ki, 2015-2016-minə soronədə  13 qılə banki dəbaste keşvəri bank sektor çe behraniku bekarde nızınışe. İsət 31 qılə bank fəaliyyətədey, çəvon təğribən 10 qılə de ziyani ko kardedə. Hokuməti bı rujonədə "Dəmirbank" ləğv kardışe. Çey orəxnə 1 sor 9 manqədə cəmi ziyan 20 milyon mənot bıe. Hərçənd ki, bı muddətədə Accessbanki  127 milyon, Bank of Baku 69 milyon, Unibanki 39 milyon, Bank Respublika 37 milyon, AGbanki 24 milyon mənot ziyan kardəşone. Gunaybank və Naxçıvanbank isə ıştə aktivon barədə məlumat dodənin. Ehtimal heste ki, çəvon maliyyə vəziyyətən qıvonine . Ğubadoğlu məmləkəti 11 qılə bankiən de muflis bıe xəto vəbəvə mande ğeyd kardəşe.

Təəssufinə koe ki, Respublika təhlilqəronədə hiç kəs məmləkəti bank sektori ım ğədər bə ocizonə vəziyyət eqınie səbəbi barədə qəp jedəni. Əmo Respublika KİV -ədə hakanə bəzi banki həmkaron tərəfo əhali əmanəton dələmurd karde həxədə xəbon dərc bedən. Məsələn, "Atabank"i sədri 6 milyon 705 həzo mənot, "Dəmirbank"i şebə mudiri 3 milyon 275 həzo mənot, "Bank of Baku" sər eksperti isə 425 həzo dollar vəsaiti dələmurd karde barədə Respublika sayton məlumat pevolo kardəşone. Bank sektori çe iflasiku xilas karde, həmən bə iğtisadi inkişafi nail bıe ro çok əbi ki, hokumət sıftə iğtisadiyyati maliyyə sahədə dələdızdə əməlon rişə bıbıro, əyo qıley səhmon bərğəror bıko.

 

təğ

03 Yanvar 2018, 13:21
komment