• İron və Azərbaycan Respublika mıştərəkə maşini bəsoxtin.

Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni ticarət palata nımoyəndə votışe: İron və Azərbaycan Respublika mıştərəkə maşin soxtə şirkəti fəaliyət bino be ijən vey rə İroni maşin soxte şirkət iyən Azərbaycan Respublika həmkari və əloğəon 5 model mıştərəkə maşin soxte bəbe.

Bə İrna raporti əsos Azərbaycan Respublikadə İroni ticarət palata nımoyəndə Muhəmməd İbrahim Nəğizadə votışe: İron və Azərbaycan Respublika miyono mıştərəkə maşin soxte şirkəti nom Azkrone ki çı səhmonku 75 faiz bə Azərbaycan Respublika Azmayeş kəmpaniya iyən 25 faiz bə İroni İran Xodro şirkət aide.

Nəğizadə bə Azkron şirkəti zərfiyət bo 10 həzo qılə maşin soxte işorəş kardə və votışe: sıftənə mərhələdə 3 həzo iyən omə mərhələonədə 5 həzo maşin ım şirkətədə soxte bəbe.

Azkron maşin soxte şirkət Buko nıftçalə məntəğədə heste.

təğ

03 Yanvar 2018, 23:52
komment