Orəxnə soronədə məmləkətədə bə silə noxəşi mubtəlo bıə hırdənon miğdar ziyod bıə. Im sıxanon Sipiəciqəri Noxəşion Elmiə Tədğiğatə İnstituti direktor Həğiğət Ğədirova "Azərbaycanədə bə silə noxəşi əleyh mubarizə" mevzunə disskusiyadə votəşe. Həmən əlavə kardəşe ki, bı koədə doktoron qıno veye, əvon səhlənkarəti kardedən, noxəşinon sərost mualicə kardedənin.

"İslamazəri.az" bə "Trend.az" sayti əsasən xəbə dodə ki, Ədliyyə Vəzarəti Tibbi Sər İdarə rəis Rafael Mehdiyeviən həmonə tədbirədə votəşe ki, ictimai-iaşə və əğılə muəssisonədə silə noxəşinə odəmon ko kardedən, bımi hiç qıley məhdudiyyət və nəzarətən ni. Hərçənd ki, Soveti vaxtonədə jıqo muəssisə həmkaron har 3-4 manqədə məcburi tibbi muayinəku dəvardedəbin. Isət ım təcrubə bərpo, bımi nəzarəti zumand karde vacibe. Çe islahə koloniyaku beşə məhbuson arədən xeyli silə noxəşinon bedən. Bə çəvon mualicə ro devləti tərəfo tədbiron vinde lozime.

Naziron Kabineti Əğılə bağçonədə koəkon tibbi muayinəku dəvarde ğaydon təsdığ kardəşe. Bə ım ğaydon əsasən həmonə muəssisonədə koəkon 12 qılə sirayətkardə noxəşiə muayinəku məcburən dəvardəninin. Jıqo muayinəku dənıvardə odəmon bə ko vadoə nibəben. Bə həmonə noxəşion mubtəlo bıəkəson isə bə mualicə cəlb bəninin.

Hokuməti bo əhali saleməti ro norohət bıe, bı barədə ğəror və dəsturon doe çokə cəhəte. Əmo ım tədbiron bə jimon dəvunie ro lap sıftə de rışvəxorəti əməli mubarizə barde, cəmiyyətədə çey rişə bırie lozime. Əks təğdirədə ım ğəroron bə məğsəd nibərəse, noxəşinə hırdənon miğdar şe-şe həniən ziyod bəbe.

 

təğ

04 Fevral 2018, 13:15
komment