DAİŞ-i tərkibədə Az.R şəhrıvandon xeyzonumjənə iştiraki barədə mutəmadi xəbon nəvedəbin. Hətto bə ım respublika məxsus "Silkivey" aviasiya şirkəti bo terroriston silah kırnie barədə beynəlxalğə miğyasədə qıley mərəşulən vağeə bıəbe. Dəvardə sori Nezə Şərğədə bə bəşəri huğuğon dair Beynəlxalğə komissiya komissar Xaysam Əbu Səid votedəbe ki, çe DAİŞ-i tərəfdaron Az.R-ədən heste və çəvon miğdar təğribən 7500 nəfəre.

Turkiyə DKV rəsmi məlumatədən votə bedəbe ki, de terroriston əlağə ehtimali səbəbiku  Az.R 252 nəfər şəhrıvand deport kardə bıə,  1677 kəsiən bə Turkiyə daxil bıe ğədəğən kardəşone.

Isət DAİŞ-i terrorə ğıvvon tarımar kardə vaxtədə Boku hokuməti bə Dini təşkilaton dair Devlətə komitə sədri muavin Siyavuş Heydərovi votəşe ki, Az.R 1000 nəfər şəhrıvandı Suriya və İraği terrorə dastəonədə iştirakon bıə. Çəvonədə 300 nəfər kıştə bıə, 260 nəfər çe Respublika şəhrıvandiətiku məhrum kardəşone. Bə vətən oqardə 92 nəfər dəstqir kardə və bə çəvon əleyh cinayətə ko bino bıə. 300 nəfərisən vey  azərbaycanıjə zənən və əğılən həmonə terrorə əraziədə bıən.  Im məlumati barədə "Truthngo.org" sayti nıvıştəşe.

Eyən məxsusi ğeyd karde lozime ki, Respublikadə "Əhli-Beyt" (ə) tərəfdaron zumand, çəvon bə terrorizmi əleyh mevğe, azərbaycanıjon bə DAİŞ-i reston cəlb bıe maneçiəti kardə əsasə cəhətonədə qıleye.

 

təğ

04 Fevral 2018, 13:25
komment