07 Fevral 2018, 12:18

Az.R mustəğil bıeky çətvər əsrisən vey vaxt dəvardə. Anədə vaxt kifayəte ki, hokumət ıştə Kemruk-sərhədə məntəğonədə normal və sivil qıley vəziyyət bə əməl bivardo. Bı soron dırozi Az.R tərəfo bə şəhrıvandon munasibətədə çanədə hoziə və nalayığə hərəkəton bıən, bı həxədə KİV nıvıştəşone, "Yutub"ədə çanədə video kəşemonon hestin, əmo Boku hokumət ım beaburinə vəziyyəti çe arə barde ro hiç qıley əməli tədbir vindedəni.

"Azadlıq.info" fevrali 3-minə ruji Hostoro Sərhəd Kemruk məntəğədə mevcud ğeyri - normalə vəziyyəti barədə xəbə doəşe. Lankoni rayoni Xərxəton diy sakin Şakir Babayevi votəşe ki, həmonə ruji çe İrono oqardə şəhrıvandon 3 saat sərhəd-kemruk məntəğədə oqətəşone. Çimi səbəbi barədə bəvon hiç qıley məlumatən doəşon ni.

Babayevi ımən əlavə kardəşe ki, bə İron ovaşteədən Azərbaycani tərəfədə bəvon jıqo əziyyəton dodən, İroni tərəfədə isə çəvon kemruq-sərhəd məntəğə ovaşte hiç 15 dəğiğən dəkəşedəni. Bə İron bo mualicə ro xeyli odəm ovaştedə. Çəmə kemruki məmuron bəvon anədə zulm karde hiç insonə əməl ni.

Dınyo məmləkəton ıştə arədə viza sistemi ləğv kardə zəmonədə Az.R hokuməti ıştə ım kanə ənənəku hələən dast kəşe pidəşni. Uzbəkistani president Şevkət Merzoyiyev bo 7 qılə devləti şəhrıvandon 30 rujnə beviza rejimi barədə ğəror doəşe. Çimi bə nav ey ım ğaydə bo 8 qılə devlətiən tətbiğ kardəşbe.

İlham Əliyev isə, diə məkəmon ki, İron və Turkiyə bo Az.R şəhrıvandon visa rejim ləğv kardəşe, hiç bə ım devlətonən beviza rejim tətbiğ karde curətış rəsedəni.

 

təğ

komment