Respublika Səhiyyə Vəzarəti Mənkəmə-Tibbi Ekspertiza və Pataloji Anatomiya Təşkilati rəsmən elan kardəşe ki, dəvardə sori 495 nəfər de intihari əlağədar mardə. Imən bə 2016-minə sori nisbətədə 168 nəfər, və ya 51% veye. Yanvarə manqədə 42 qılə intiharə hadisə bə ğeyd sə bıə, ımən nişon dodə ki, ımsor intiharə hadisə dəvardə sorisən ziyod bıe bəzıne.

Ekspert Ğubad İbadoğlu "Azadlıq.info" saytədə nıvıştedə ki, intihar kardəkəson sosial tərkibi təhlil nişon dodə ki, çəvon mutləğ əksəriyyət kosibon, beçizon, kreditə ğarzbıəkəson və bekorə odəmonin. Bə çəvon intihari səbəbən məmuron ıştənbəsəti, ıştə vəzifə deni icra nıkarde, məhkəmonədə çəvon huğuğon haste, beədalətə ğəroron bekarde, ıştə ailə quzərani təmin karde imkani nıbeye.

İbadoğlu həmən ğeyd kardəşe ki, hokumət bə intihar hadison sorbəsor vey bıe hiç qıley reaksiya dodəni, ım tendensiya vəy se ro əməli tədbiron vindedəni.

"Truth.ngo.com" sayt ım sornə yanvarə manqədə intiharə hadison statistika oşko kardəşe, ki ım sori 1-minə manqədə respublikadə 51 jıqo hadisə bə ğeyd səşe, çəvonədə 28 kəs mardə, 23 kəsi jimoni isə xilas karde mumkun bıə.

Fevralə manqədən intiharə hadison barədə xəbəon arə doəşon ni. Respublika sayton har ruj jıqo bədə hadison həxədə nıvıştedən. "Azadlıq.info" fevrali 3-minə ruji Ağsu rayoni Kəndoba diədə 47 sınninə Əliyev  Əsğəri bəştə ğəsd karde xəbə doşe.

 

təğ

07 Fevral 2018, 12:35
komment