08 Fevral 2018, 23:56
  • Bukoədə İroni islamiyə inğilabi bə səbarzəti rəse 39 minə sorqardışi mərasimon.

Bukoədə İroni islamiyə inğilabi bə səbarzəti rəse 39 minə sorqardışi mərasimon de İroni səfir və Azərbaycan Respublikaədə bıə İronıjon və co bə İron aşiğ bıə kəson huzuri bərpo be.

Bə İrna raporti əsos Bukodə İroni islamiyə inğilabi bə səbarti rəse sorqardışi xoto mərasimon de İroni səfir Cəvad Cəhanqirzadə nıtği bərpo be.

Əv ım mərasimədə votışe: İronədə miladi 1979 nə sori Fevrali i minə ruji inğilab istikbar və zılmi vədə İronıjə cıvonon şucaət, isor iyən səy və cəhdon nəticəku bə dast omə.

Bukoədə bıə ironi səfir bə ım nuktə işorəş kardə ki İroni millət həmçınan bə ıştə inğilabi hədəfon iyən simvolon ehtırom kardən təkidış kardə: İroni həmmə rəsmi şəxson çı İroni tale barde məsuliyətışone və bəbe bo kişvəri çımiku vey səbarzəti və inkişofiro səy və cəhd bıkon.

 

Im mərasimi kənoədə Cabir İbne Həyyan nomo bıə nımoyişqo həm çı İroni tələbəon hınə, elmi, ekoloqiya iyən təbiətiku əsəron nışo doe xoto bino be.

təğ

komment