Fevralə manqi 6-minə ruji Boku Qonə Cinayəton Məhkəmədə Nardarani faciə 2 nəfər orəxnə məhbuson - Əbulfəz Bunyadov və Elxan İskəndərovi muhakimə bino bıə.

Bunyadov 2015-minə sori noyabri 26-ədə polison silahinə həmlə kardə kəy xıvande, həmonə ruji əvon əvşon de qolulə jəbe. Çimi nəticədə Bunyadov ısət şikəste. Bə məhkəmə əv de Təcili Tibbi Komək maşini xəki səpe, doktoron muşayəti vardəşone.

Elxan İskəndərovi vəkil Fariz Namazlı vəsadət ros kardəşe ki, bə İskəndərovi munasubətədə cinayətə koy xitam doe lozime bə səbəb ki, əv 2015-minə sori noyabri 5-ədə Sabunçi Rayoni Polisə Şebə vədə etirazə aksiyadə iştiraki səbəbiku 15 sutkəninə cəzo səşbe. Isət ey sənibəton bə ım əməli qorə ittiham karde bə i qılə əməli ro 2 kərə cəzo doeye ki, ğanun bımi ro dodəni. Prokurori bımi cəvobədə votəşe ki, həmonə 15 sutkəninə cəzo protesti nəticədə ləğv doəmone karde,  bə İskəndərovi munasibətədə tojə istintağə ko bardəmone.

 Hakimi vəkilon vəsadəton hic qılə təmin kardəş ni. Fevrali 13-ədə məhkəmə ıştə koy dəvom bəkarde.

"Mısılmonon İbemonə Hərəkati" uzv Samir Babayev Sabunçi Rayoni Rolis idarədə dəstqir kardəşone və de məhkəmə ğərari bo ey 2 manq muddətinə zindonə cəzo bıriəşone. Babayev çimi bə navən çe "Milli Şura" 23 sentyabr mitinğədə iştirak karde səbəbiku 30 sutkə zindonə cəzo səşbe. Im cəzon səbəb əve ki, polison çeyku mitinğonədə iştirak nıkarde, "Mısılmonon İbemonə Hərəkati" tərkibo beşe, bə Taleh Bağırzadə əleyh təbliğat barde tələb kardedən, əmo əv bə ım tələbon riayət kardedəni.

 

təğ

10 Fevral 2018, 12:28
komment