Az.R iğtisadiyyatədə bə əhali xidmət nişon doə bənə "Azərişıq", "Azərsu" və həniən diqər Ojə Səhmdarə muəssison hestin ki, çəvon nəzarətə paket çe devləti dastədə bıe səbəbku devlətə muəssisə hisob bedən, ıştə xidməti sahədə yekanə bıe, əvoni təbii monopolistə mevğeyədə nodə.

Dəvardə soronədə hokuməti mutəmadi bərğı və ovi ğıymət ros kardəşe, ısət ım ğıyməton reqioni məmləkəton arədə ən bohoə səviyyədəy, əmo ım muəssison har sori de ziyani bə sə jedən, devləti budcəkuən bəvon xeyli milyon mənot vəsaiton co kardedən.

Məsələn, ponə sori devləti bo "Azərişıq" Ojə Səhmdarə Cəmiyyəti elektrik xətton tojə karde ro 59 milyon mənot vəsait co kardəşbe. Pionə sori isə ım vəsaiti məbləğ 22 milyon mənot bıe. Diə məkəmon ki, devlət bo ıştə ım muəssisə daima de çand milyonon dotasiya co kardedə, Naziron Kabineti sori əvvələdə elan kardışe ki, məmləkəti elektrik şəbəkə 85% bərbad vəziyyətədey, bo çəvon əsasinə təmiri ro 7 mld. 775 milyon mənot vəsait tələb bedə. Hokuməti ım votəyonədə jıqo qıley nəticə hasil bedə ki, devləti har sor co kardə vəsait bə  çey məğsədi ne, bə co təyinati xarc kardedən.

"Azərsu" muəssisədən vəziyyət ım curey. "Azadlıq.info" nıvıştedə ki, dəvardə sori bo ım OSC devləti budcəku 14 milyon, ım sor isə 12 milyon mənot dotasiya co kardəşone. Bı rujonədə İlham Əliyevi Minqəçevir şəhəri de ovi təchizati bə səhmon eğande barədə sərəncom doşe. Im sayt 7 sor çimi bə nav "Azərsu" muəssisə sədr Ğorxmaz Huseynovi votə sıxanon bə əhandon təğdim kardedə. Ey bəvədə votəşbe ki, bə Prezidenti təsdığ kardə Devlətə Proqrami muvafiğ tosə 2013-minə sori Minqəçevir şəhəri əhali de peşomə ovi təmin kardə bəbe. 2015-minə sori "Azərsu" rəhbəriyyət bə "Modern.az" sayti votedəbe ki, Minqəçevir şəhəri de peşomə ovi təmin karde ro lazımi koon əksər hissə icra kardə bıə.

 İsət Prezidenti sənibəton de ım məsələ əlağədar sərəncom doe nişon dodə ki, 2 sori muddətədə icra bıəninə ko 7 sore ki, bə vırə rəsedəni. Bəs bımi ro devələti budcəku co bıə  pulon  bey şin?

 

təğ

12 Fevral 2018, 13:54
komment