İroni İslamə İnğelab ki, de Miladi təğvimi 1979-minə sori vağeə bıe, nəinki çe İroni xalqi, həmə islamiə dınyo, mısılmonə umməti jimonədə cahanşumul qıley əhəmiyət hestışe. Im Enğelabi İroni devlət və çey cəmiyyət çe Ğərbi, məxsusən Amerika istismarə rejimi təsiri jitoniku bə dırıstə mustəğilə ro bekardışe, bə həmə mısılmonə xalqon istiğlalə ro nişon doşe, həmən umumdınyo miğyasədə bə islami əzəmətinə intibahi səbəb bıe.

Isət İroni xalğ, dınyo həmə İronpərvər və Əhli-Beyt (ə) tərəfdaron fevrali 1-minə rujiku tosə 11-minə ruji - de "Fəcri daruj"  devizi ım dınyo miğyasinə Enğelabi 39-minə sorəqardışi ğeyd kardedən. İroni şəhər və diqər məntəğonədə  izdihaminə tədbiron dəvuniə bedə.

Bokuədən İİR səfarəti de ım sorəqardışi munasibəti rəsmi mərasim dəvuniəşe. "İslamazəri.com" sayt xəbə dodə ki, bı tədbirədə de Ayətullah Seyid Əli Xamenei numayəndə Hoccətulislam Seyid Əli Əkbər Ocaq Nejadi bahəm  Az.R devləti rəsmiyon, Ğəfğaz Mısılmonon İdarə sədr Şeyxulislam Hacı Allahşukur Paşazadə, Milli Məclisi deputaton, xarici məmləkəti səfiron, ictimaiyyəti və KİV numayəndon iştirak kardəşone.

İroni Az.R-ədə səfir Cavad Cahanqirzadə İslamə İnğilabi tarix, dınyo miğyasədə çey bə dast vardə nailiyyəton, həmən İron və Azərbaycani arədə dustiəti munasibəton, iğtisadi əlağon sorbəsor inkişafi barədə qəp jəşe. Az.R tərəfo İğtisadiyyati vəzir Şahin Mustafayevi ıştə votemonədə Az.R devləti nomo İroni xalq de ım sorəqardışi munasibəti təbrik kardəşe, 2 qılə məmləkəton arədə təhsil, humanitar, nəğliyyat, enerqetika və diqər sahon inkişaf kardovnie çe reqioni əhali firəvanəti təminati roədə əhəmiyyətış ğeyd karde.

 

təğ

12 Fevral 2018, 13:57
komment