Hokuməti daironədə nezə manqədə məhbuson əfv karde barədə siyahi hozo bedə, tosə ısət 100 nəfərisən vey məhbuson bə ım siyahi daxil karde barədə Respublika Mass-mediadə xəbon nəvedə.

De ım məsələ əlağədar "Mısılmonon İbemonə Hərəkati" sədr dini məhbus Taleh Bağırzadə de ıştə nezə odəmon vasitə qıley bəyonat pevolo kardəşe. Əv bı bəyonatadə votedə, " məsəme ki, çımı nomiən bə ım siyahi daxil kardəşone. Az bımi etiraz kardedəm. Bə səbəb ki, əvvəla, az bə muğəddəsə mubarizə bə qorə bino kardəm nı ki, peşo bə zolımi mərhəməti pənoh bıvardım. Dıminə səbəb ıme ki, boçi Haci Mevsumi, Hacı Abquli, Elçin Ğasımli və həniən çanədə dini məhbuson nom həmonə siyahiədə ni? Çoko bedə ki, eyni curə de şər maddon muhakimə bıə odəmon nom bə əfv siyahi eğandə bedəni, çımı nomi əyo eğandedən? Əqər Əfv Komissiya uzvon əvoni "İslamçi, dindar" bıe səbəbiku  bə əfv siyahi daxil kardedəninbu, çımı nomiən bəpe bə restə nınıvışton. Az fəxr kardedəm ki, islampərəstim, çımı nom de islami bahəm kəşə bedə.

Şəki şəhəri Topğərəğac məçiti dini icma fəalonədə 2 nəfər - Mustafayev Yunus və Lətifov Cabir ki, bə 30 suitkəninə zindonə cəzo məhkum bıəbin, rayoni məhkəmə əvon sənibəton muhakimə kardəşe, de dini ayin və məclis təşkil karde ittihami bəvon har kəsi 1500 mənotən cərimə bıriəşe. Bı həxədə xəbə "Azadlıq.info" pevolo kardəşe.

 

təğ

14 Fevral 2018, 14:22
komment