• İroni Ostoroədə Azərbaycan Respublika və İroni miyono varzışiyə oləmpiyada bino be.

İron İslam Respublika və Azərbaycan Respublika canqi varzışon oləmpiyada ya həmonə Ostoro-Ostoro nomo bıə varzışiyə festival de 32 qılə kamandaon iştiroki İroni Ostoro şəhrədə bino be.

Im kamandaon qırd çı İron və Azərbaycan Respublika Ostoro şəhronku iştirok kardən.

Çı Ostoro-Ostoro varzışiyə oləmpiyada bərpo əkə yol Ğəfur Nəsiri ım festivali barədə bə jurnaliston votışe: həminə oləmpiyadaədə 470 qılə varzışkor 32 qılə kamanda ğalibədə taykvando, cudo iyən karatə baxşonədə iştirok kardəşone.

Çı İron və Azərbaycan Respublika 2 qılə hamsoyə şəhron yəni Ostoro-Ostoro miyono varzışiyə festivali i minə dıvrə dəvardə tovostonədə Qilan ostani Ostoro şəhrədə bərpo bıə be.

təğ

14 Fevral 2018, 23:17
komment