2015-minə sori noyabri 26-ədə polison Nardarani dindaron səpe silahinə həmlə, bəvon, həmən Respublika diqər məntəğonədə bə dini fəalon divon qəte bəpeştə de İlham Əliyevi dəsturi MM-i dini fəaliyyəti məhdud kardə antikonstitusion ğanunon ğəbul kardışe. Isət jıqo məlum bedə ki, dini azadi səpe noə ım məhdudiyyəton bo Boku hokuməti rəsmi dairon vəs kardəş nibən.

"İslamazeri.com" bə "Report" sayti istinadən xəbə dodə ki, çe Az.R xarıcədə dini təhsil sə şəhrıvandon islam dini ayin və mərasimon idarə karde de muvafiğ rayonon icra hakimiyyəti sərdari icazə mumkun bəbe. Bə ım ğanuni riayət nıkardə odəmon 2 həzo mənotiku tosə 5 həzo mənot cərimə doənin, və ya bə 1 sorinə zindonə  cəzo məhkum bəben.

Əqər xariciə şəhrıvandə dini xadim çe dini mərkəzi tərəfo dəvət bənibo, ım ğanuni darışte holədə 1 soriku tosə 2 sori zindonə cəzo bəse.

Bə "Dini etiğadə azadi həxədə" ğanuni təklif bıə ım əvəzon marti 6-ədə MM-i plenar iclasədə muzakirə bənine.

Boku polisi tərəfo "Mısılmonon İbemonə Hərəkati" fəalon təğib dəvom kardedə. Fevrali 27-ədə əvon ım təşkilati uzv Rəvan İsmayılov dəstqir kardəşone. Im məlumat bə Azadi Radio İsmayılovi nezə odəmon doəşone. Əvon votəşone ki, Rəvan çe Moskvaku oqardeədə Boku aeroportədə polison tərəfo oqətə və  bə "Bandotdel" bardə bıə. Ey dəstqir karde səbəb hələ ki, məlum ni.

Boku polisi ponə sori oktyabrə manqədən Rəvan İsmayılov dəstqir kardəşbe. Bey xeyli işqəncə doə bəpeştə, məhkəmə bo ey 30 sutkaninə zindonə cəzo bıriəşbe.

 

təğ

04 Mart 2018, 12:35
komment