Martə manqi 2-minə ruji maştə subh saat bə 7-i 10 dəğiğə ko kardə Boku şəhəri Respublika Narkoloji Mərkəzədə otəşsuzi hadisə vağeə bıə. Az.R muvafiğə devlətə orğanon elan kardə bahəm rəsmi məlumatədə votə bedə ki, muhafizə və xilasəkə ğıvvon səyi nəticədə ım mərizxonədə 55 nəfər noxəşinon 30 nəfəri xilas karde mumkun bıə. Saat 9-i nimədə otəş həmuş kardə bəpeştə 25 nəfəri meyt bə oşko bekardəşone. De ım hadisə əlağədar Sər Prokurotura Cinayətə ko bino bino kardəşe.

Prezident İlham Əliyevi de Sər Naziri muavin Abid Şərifovi sədrəti qıley Devlətə Komissiya soxte barədə sərəncom doəşe. Komissiya ım hadisə səbəbon bə oşko bekardənin, bə zərərdidon və həlok bə kəson nezə odəmon maddi komək nişon doə tədbiron bə jimon dəvuniənin, tojə Narkoloji Mərkəzi bə istifadə doe ro inşaatə koon bə orəx rosnie təmin kardənine. Bə Sər Prokuratura, Daxili Koon və Fevğəladə Halon Vəzarəton aspardəşə ki, ım faciə səbəbon, qınokarə şəxson muəyyən, və bə məsuliyyət cəlb bıkon.

"Yenicag.az" sayti muxbir bə ım hadisə vağeə bıə vırə şə. Əyo hadisə şoydonədə i kəsi bey votəşe ki, ikərədə ətrofi duəvulə eqətışe. Xeyli odəmon bə biton bekarde zınemone. Çəyo otəş anədə zümand bıe ki, həni bə dıləton dəşe mumkun nıbe. 

Siyasi analitik İlham İsmayıli bə "Moderator.az" sayti ım hadisə terror akti be mumkunati barədə parsi cəvobədə ım versiya təkzib kardəşe. Votəşe ki, bə ım bina vəş je şəxsi ğisasi səbəbiku bıe bəzıne. Politoloq Elman Nəsiroviən bə "A24.az" sayti ım məzmunədə parsi ğeyri-muəyyən cəvob doəşe, votəşe ki, istintaği nəticon bımi dəğiğ cəvob bədo.

 

təğ

04 Mart 2018, 12:39
komment