Martə manqi 1-minə ruji Respublika Ali Məhkəmə bə Nardarani faciə məhbusonədə Taleh Bağırzadə və çey 17 nəfər həmməsləkon kassasiya şikayəti diə kardəşe.

Məhbusonədə 2 nəfəri bı iclasədə iştirakşon bıə. Məhbus Şamil Əbduləliyevən bəpe iştirak bəkey. Əmo çey səhhət qıvonin bıe səbəbiku bə məhkəmə ome zınəni. Çey vəkil Nemət Kərimli votəşe ki, polison tərəfo bey jə qoluləon tosə ısət çe Şamili bədənədə bekardəşon ni, əv çimiku əziyyət kəşedə, iflic bıe xəto hestışe. Faşiston bəştə əsiron munasibətədə jiqo beysurə hərəkəton kardedəbin. Ali Məhkəmə vəkilon hiç qıley vəsadət və nəzər sə nişe, navonə məhkəmə hukm ğıvvədə oqətəşe. Im prosesi vəkilon bə "Azadlıq.info" votəşone ki, bə Bəşəri Huğuğon dair Avropa Məhkəmə şikayət bəkarden.

Boku Apellyasiya Məhkəmədə nafkonə Milli Əmniyyətə Vəzarəti şebə mudir Vusal Ələkbərovi məhkəmə hokumiku şikayəti diə karədışone. Boku Qonə Cinayəton Məhkəmə Ələkbərov de Cinayətə məcəllə 9 qılə maddə taxsikar zınəş bıe və bə 12 sorinə zindonə cəzo məhkum kardəşbe. Apellyasiya məhkəmə ım hukm de 5 sorinə cəzo əvəz kardəşe.

Az.R məhkəmon bə dələdızdon, əhali və devləti xəzinə puli dızdə cinayətkaron mərhəmət nişon doe, çəvon cəzo kam, de şərti cəzo əvəz karde, bə kə dustəğəti vadoe ğəraron mutəmadi qıley vəziyyət səşe. Əmo çe ım məhkəmə hakimon bə dini məhbuson mərhəmət nişon doe dair hic 1 qılə faktən bə ictimaiyyəti məlum ni. Bi nezonədə məlum bıə ki, bə dini məhbus Haci Zulfiğar Mikayılzadə hukm elan bıə bəpeşt hakimi hukmi bəzi ifadon əvəz karde nəticədə çey zindonədə oğətə şərait həniən qon kardəşe. Həmonə qrupi Apellyasiya məhkmə iclasədə çe Mikayılzadə vəkil  Şəhla Hummətova ım ğeyri-ğanuniə hərəkəti barədə məlumat doəşe.

 

təğ

05 Mart 2018, 13:31
komment