Im sori əvvəliku xeyli miğdarədə beçizə ailə sosial muavinət se imkaniku məhrum bıə. Bokuədə Əhali Sosial Mudafiə Vəzarəti nəzdədə Devlətə Sosial Mudafiə Fond heste. Çe Respublika muxtəlif məntəğəonku bə ım fondi şikayət karde ro odəmon omedən. Əmo iyoən bə çəvon problemi çarə peydo bedəni. Əvon axır ki, ıştə dard bo Azadi Radio muxbiri qəp yəşone.

Şikayətkar Cavid Nuriyev çe Masəlu rayoni Ğasımli diyku omə. Votedə ki, 2 qılə məktəbhandə hırdən hestışe. Tosə yanvarə manqi muavinət sedəbe. Tojə soriku bıriəşone. Hiç vırədə koən ni ki, boştə xeyzoni nunə pul ğəzənc karde bızıno. Rayoni təşkilaton bə çey muraciəti cəvob dodənin. Sosial Mudafiə Fondədən əvşon tojniə,  votəşone ki, "rədd bıbi çığono, çəmə səy xərob məkə".

Çe Tovuz rayoni Abulbəyli diyku omə İradə Kərimova 4 kərə bə SMF muraciət kardəşe, har səfə çeyku qıley sənəd varde tələb kardəşone. Çəvon votə sənədon təğdim kardə bəpeşt, vonə vardəşone ki, bəpe bə məşğuliyyət mərkəzi muraciət bıko ki, ey de koy təmin bıkon. Kərimova votedə ki, " sıftə bə həmonə mərkəzi muraciətım karde, bəmı votışone ki, ko ni, bo sosial muavinəti ro bə SMF muraciət bıkəm".

Bokuj Vuğar Abbasovi şikayətən ım cure. 10 manqe ki, bə SMF şe-omə kardedə, çəvon tələb kardə sənədon həmə təğdim kardəşe, əmo bo çey xeyzoni muavinət təyin kardedənin.

 Devlətə Sosial Mudafiə Fondi bə Azadi Radio muxbiri suali cəvob doeku imtina kardəşe.

 

təğ

07 Mart 2018, 13:58
komment