• İroni səhiyyə vəziri muavini Bokuədə muzakiron .

İroni səhiyyə vəziri muavin İrəc Hərirçi və dəy həmro bə həkimonku qıləy heyət 4 şanbə şəvi bokuədə ıştə vindımonon və muzakiron dəvomədə de Azərbaycan Respublika ixtisad vəziri Şahin Mıstəfayev vindımonış dəvoni.

Bə İRNA xəbon əsosi ım vindımonədə İrəc Hərirçi və dəy həmro bə həkimon de Şahin Mıstəfayevi vindımonədə səhiyyə  iyən dəvo dəmon baxşədə 2 qılə məmləkəti həmkarətion oxonə vəziyyəti barədə votımonışon dəvoni.

səloməti və noxəşon dəmon karde baxşədə həmkarətion inkişaf doe xususi və devlətiyə baxşon fəal karde iyən mıştərəkə səhiyyə mərkəzon icod kardeyu şərayeton həxədə təhğiğ karde məxsusən noxəşonru dəmon təmin karde iyən  təlimi və təhğiğiyə baxşonədə həmkarəti karde və 2 qılə məmləkəti tələbəon şe ome karde və həmkarəti barədə muzakiron təşkil bin.

təğ

08 Mart 2018, 11:06
komment