25 May 2018, 23:19
  • Çand qılə sənədi barədə Kaspi dıyo 5 qılə hamsuyə kişvəron miyono muğəddəmə təvafuğ.

Azərbaycan Respublika xarıci vəzarətxanə Xəzə dıyo hamsuyə kişvəron miyono çand qılə loyhə sənədi barədə bə təvafuğ rəseku xəbəş do.

Bə İrna raporti əsos Azərbaycan Respublika xarıci vəzarətxanə elanış kardə ki həminə loyhə sənədon Ğəzaxıstani koşınasiyə iclosədə bə dast ome ki Astanədə Kaspi dıyo huğuği statosi mıəyyən kardero ome haftə iclosədə edaştə bəbe.

Həminə raportıdı ğeyd bıə Kaspi dıyo hamsoyə kişvəron koşınasiyə iclosədə hozzo bıə.

Loyhəon Xəzə saheliyə kişvəron dıvləton miyono əloğəon, çoknə çəş nıkarde hadisəon vədə muğabilə karde de terrorizm mubarizə barədə həmkarion sərhədiyə ğıvvon miyono əloğəon ijən de mıtəşəkil cinoyəton mubarizə barədə səhədəy.

Detosə bə ısət çı Kaspi dıyo hamsoyə kişvəron yəni İron, Azərbaycan Respublika, Rusiyə, Ğəzaxıstan və Tırkmənistoni rotbəinə rəsmi şəxson miyono 4 qılə iclos bərpo bıə ki omə iclos omə Septiyabr dəvoniyə bəbe.

təğ

komment