20 İyun 2018, 12:26
  • Ermənistoni bepilotə təyyarə Azərbaycan Respublika tərəfiku məhv be.

Ğərəboğ məntəğə cəhbə xətədə Azərbaycan Respublika ərtış 1 qılə çı Ermənistoni bepilotə təyyarə beji eğandışe.

Bə Anadoli raporti əsos Azərbaycan Respublika mudafiə vəzarətxanə zinə de bəyoniyə elanış kade, ıErmənıstoni ım bepilotə təyyarə  X-55 modeliku be ki Ğərəboği Xocavənd-Fuzuli məntəğədə iyən Azərbaycan Respublika zəminiku cəsusi kardə holədə de Azəri rəketon məv be.

Azərbaycan Respublika və Ermənistoni miyono Ğərəboği davoon 1988 nə-sorədə bino be iyən 1994-nə sori Mayə manqi de otəş basti muğavilə zahirədə sə be, əmmo canq hələ sərhəd iyən cəhbə xəttədə dəvomışe.

Hətto De Avropa həmkari və əmniyyət təşkilati Minsk qrupi vositəçiəti həm hələ ım bıhroni həl əkə roon benəticə mandəy.

təğ

komment