21 İyun 2018, 10:51
  • Boku de Tehron mədəniyə həmkarətion inkişaf doeyu hozzıy.

Azərbaycan Respublika mədəniyət vəzir Əbəulfəz Ğarayev nəxçivonədə de ironi mədəniyət vəziri muavin sed Hadi Huseyni vindımonış dəvoni və votışe:Boku de Tehron elmi,mədəni,honəriyə əlağon inkişaf doeyu hozzıy.

Bə İRNA xəbon əsosi Ğarayev zinə "Nəxçivon islam dınyo mədəniyə paytəxt" nomo bıə mərasimi kənoədə de sed Hadi Huseyni təşkil doə vindımonədə jıqo mərasimon bərpo kardeku ıştə  rizoyətış elan karde və bə mıştərəkə mədəniyə həmkarətion iyən islamiyə məmləkəton əlağon səviyə inkişaf doe işarəş karde.

ironi mədəniyət vəziri muavin həm ım vindımonədə iyoni 27 nə rujiku desbə iyoli 1 bokuədə bə İron İslam Respublika mədəniyə haftə  bərpo karde məsələ həm işarəş karde və ommidvarətiş karde jıqo mədəniyə bərnamon  2 tərəfə dəvom pəydo bıkə.

"Nəxçivon islam dınyo mədəniyə paytəxt" nomo bıə mərasim zinə de 17 qılə islamiyə məmləkəti vəziron iyən vəziron muavinon nəxçivoni muxtar respublikaədə bərpo be.

Nəxçivonı şəhr 2009 nə sori oktiyabrə manqi Boku şəhrədə islamiyə həmkarəti təşkilati 6 nə iclosədə 2018 minnə soriyu bənə islam dınyo mədəniyə paytəxt təin be  və dəy bə ico İron İslam Respublika şimal ğərbədə Təbriz həm bənə islam dınyo turistəti paytəxt vıjniyə be.

2017 minnə sori həm İron İslam Respublika şimal şərğ Məşhəd şəhr həm bənə islam dınyo mədəniyə paytəxt vıjniyə  bə be.

təğ

komment