08 İyul 2018, 14:19

İyulə manqi 2-ədə Minqəçeviri Qamə Elektrikə Stansiyadə vağeə bıə tıpemoni səbəb və nəticon hələən Respublika ictimaiyyəti nəzəriku okıriəni, cəmiyyəti muzakirə mevzuonədə qıleye.

Prezident Əliyevi bı ğəzo həsr bıə muşavirədə qınokarə muəssisə rəhbəron məzzəmmət kardışe, ım ğəzo təhğiğati bəştə şəxsi nəzarət peqətışe. Əmo ğəzo əsıl səbəb və qınokaron bə oşko bekarde roədə jəqo qıley effekt hələ ki, bə dast vardə bıə ni.

"Azərenerji" OSC sərdar Etibar Pirverdiyevi stansiyadə tıpemoni de həvo xeyli qam, elektriki həddo ziyod məsrəfi izah karde, hiç kəsiku bovə bə əməl nıvardışe. Im ğəzo məmləkəti iğtisadi jimoni diqər sahonədən nırəsəyon, məsələn, Boku metropoliten, şəhəri mərizxonon və tibb mərkəzonədə ehtiyat enerji sistemi mevcud nıbe bə oşko bekardışe. Məxsusən bənə metro bo paytaxti infrastrukturi və ictimai jimoni vey vacibə vəsilədə jıqo səhlənkarə hərəkəti bəpe beetina onıqətı. Əmo ğəzoku 5 ruj dəvardə, prezidenti tərəfo bı koy qorə hiç qıley  məsuliyyətinə vəzifədar tənbeh bıəni. Qınokaron tosə ısət muəyyən kardəşon in. Məqəvuji bənə nafkonə ım curə hadison ğəzinə, hokumət Minqəçevir QES ğəzokuən ibrət penıbəqəte, qınokaron muəyyən və hiç kəsi  bə məsuliyyət cəlb nibəkarde. Demiən çimi bə peşt jıqo texnoqenə facion təkrar bıə imkanon çe arə bardə nibəbe, vəzifədaron səhlənkarəti və beməsuliyyətə əməlon dəvom bəkarden.

Əlavən vote zərurie ki, eksperton orəxnə 15 sorədə bə "Azərenerji" devlətə budcəku 5 mld. mənot vəsaiti xarc bıe ğeyd kardedən. Əmo ım bo devləti iğtisadi siyasəti vey muhumə təbii monopolistə muəssisə har sori de ziyani bə sə jedə, çey ğarzon 2 mld. mənotisən dəvardə. 

 

təğ

komment