11 İyul 2018, 14:26

Az.R hokuməti Yunis Səfərovi Qəncə şəhəri İcra Hakimiyyəti sərdari de qolulə je əlağədar bə dini fəalon əleyh tojə repressiya tədbiron rəvoc doəşe. Azadi radio xəbə dodə ki, Boku polisi əslən Qəncəvoj, Bokuədə jimon kardə Zalov Cəfər dəstqir kardəşe.

Əvşon ğeyri-ğanuniə silah novnieədə ittiham kardə. Cəfərovi nezə odəmon bə Radio votəşone ki, çəvon kədə hiç vaxt silah bıə ni. Polison ıştən həmonə silah vardəşone bə çəvon kə, ıştənən peydo kardəşone.

"İslamazeri.az" saytən tosə iylə manqi 9-minə ruji Yunis Səfərovən daxil 12 nəfəri dəstqir bıe həxədə xəbə doəşe və çəvon siyahi bə əhandon edəştəşe. Çəvonədə 8 nəfər Qəncə, əmandənion Boku şəhəri, Tərtər, Yevlax, Hatəçolə rayoni sakinonin.  Qımon veye ki, hokumət əvoniən bənə Nardarani hadisə məhbuson de bıhtonə maddə bə dırozmuddətinə zindonə cəzo məhkum karde nısığ hestışe.

Mısılmonon İbemonə Hərəkati İdarə Heyəti bə Respublika huğuğə muhafizə orğanon de Qəncə hadisə əlağədar pevolo kardə rəsmi məlumati ıştə munasibət bəyon kardəşe. Bı bəyonatədə votə bedə ki, "MİH ıştə mubarizədə həmişə bə sivil, demokratik və dincə vasitono istifadə karde tərəfdar, bə zorinə hərəkəton əleyh bıə. Qəncə hadisə bə MİH obaste cəhdon hiç qıley əsos nişe, Yunis Səfərovi de çəmə hərəkati hiç qıley əlağəş bıə ni. Əmə bı barədə pevolo bıə xəbə təkzib, ey təxribat hisob kardedəmon."

 

təğ

komment