11 İyul 2018, 23:48
  • Ərdoğan və Əliyev 2 qılə kişvəri miyono əloğəon inkişofi tələb kardışone.

Azərbaycan Respublika və Tırkiyə prezidenton zinə Bokuədə bıə xəbəiyə iclosədə 2 qılə kişvəri miyono əloğəon inkişofi tələb kardışone.

Bə İrib raporti əsos, ım iclosədə Əliyev iğtisod sahədə əloğəonku ıştə rizoyəti elanış karde və votışe: detosə bə ısət Tırkiyə Azərbaycan Respublika 14 milyard dollar və Azərbaycan Respublikaədə həm Tırkiyə 12 milyard dollar sərmoyə noəşone.

Əliyev enerji  sahədə əoğəon barədə həm bə tanaplolə xəti proyekt işorəş karde və əvış bə Avropa qaz sadir kardero qıləy simvol zınəş be.

əv ijən Ğərəboği barədə çı Tırkiyə vindımon və nəzəriku ğədrdontiş karde.

Tırkiyə prezident həm votışe: Ğərəboği barədə Tırkiyə detosə bə ısət bəştə məsuliyət iyən vəzifə əməliş karde və hejo əməl bəkay.

Ərdoğan bə Nəxçivan və Tırkiyə miyono zəminiyə rabitəon problemi həl bey işorəş karde və sərhədədə şəhrvandon şe ome və imkonatonku istifodə kardeku xəbəş do.

Tırkiyə prezident tojədən prezident bey bəpeştə zinə ıştə i minə xarıciyə səfərədə bə Azərbaycan Respublika səfərış karde.

təğ

komment