12 İyul 2018, 10:14
  • İroni səhiyə vəziri bə Azərbaycan Respublika səfər.

İron İslam Respublika səhiyə vəzir səhiyə baxşədə de azərbaycan Respublika əlağon inkişaf doeyu qıləy heyəti sədrədə bə Boku səfərış kardə.

Sed Həsən Ğazizadə Haşimi ımruj Boku aeroportdə dəmon, noxəşətion zıne və çəy dəmon karde baxşonədə bə 2 qılə məmləkəti həmkarətion işarəş karde və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde dəvardə rojonədə İron və Azərbaycan Respublika prezidenton vindımoni bəpeştə iyən əlağon inkişaf doeyu 2 qılə məmləkəti rəsmi şəxson miyonədə ciddiyə iradəon xoto ım səfərş 2 tərəfə həmkarətion inkişaf doeyu mısbətış zınə.

ironi səhiyə vəziri əlavəş karde bə Boku təşkil doə səfərədə de Azərbaycan Respublika səhiyə vəziri iyən devləti coqlə vəziron vindımon və muzakirə bəkay.

ironi səhiyə vəzir Azərbaycan Respublikaş ironiyu qıləy mısbətə hamsuyəş zınə və dəvardə soronədə siyasi və ixtisadiyə baxşonədə bə 2 qılə məmləkəti tojə inkişafon işarəş karde və ommidvar mande bə Boku təşkil doə səfər 2 tərəfə əlağon inkişaf iyən 2 qılə məmləkəti səhiyə vəzorətxonə həmkarətionədə mısbət bıbo. 

təğ

komment