12 İyul 2018, 12:48

Minqəçevir və Qəncədə vağeə bıə ğəzoon Az.R cəmiyyətədə yolə əks-sədo doşe. Im sədo ısətən sosial şəbəkonədə məsə bedə. Çe azərbaycanıjə yuzeron vey yolə əksəriyyət bə ım hadison bənə hokuməti bı soron dırozi bardə rışvəxorə, korrupsiya siyasəti nəticə ğıymət dodən, ey sərt tənğid kardedən.

Hokumət isə çe ım tənğid, və həmonə hadisonku salemə nəticə bekarde əvəzi, bə dini və sosial şəbəkə fəalon əleyh repressiv tədbiron vindedə.

Meydan TV bə Daxili Koon Vəzarəti rəsmi məlumati istinadən xəbə dodə ki, sosial şəbəkonədə ğeyri-ğanuniə dəvəton nıvışte səbəbiku 10 nəfər bə 30 sutkəninə, 1 nəfər bə 25 , 1 nəfər 20, 2 nəfər bə 10 sutkəninə zindonə cəzo məhkum kardəşone.  Bə 2 nəfəri əleyh cinayətə ko bino bıə , niyo bıe səbəbiku, əvonşon bə axtarış doə. 2 nəfərşonən cərimə kardə.

Bə "Criminalaz.com" və "Bastaninfo.com" sayton əleyh de Cinayətə Məcəllə 313-minə maddə, yəni  zıne-zıne dıvuə məlumaton pevolo karde ittihami cinayətə ko bino bıə. Bə "Topxeber.az" və "Fia.az" sayti rəhbəriyyəti orəxnə səfə çəşnavi doəşone ki,  i kərən təxribati xəbon dərc karde muğabilədə əvoni bə cinayətə məsuliyyət cəlb bəkarden.

Əlavən ğeyd karde vacibe ki, polisi de Yunis Səfərovi Qəncə İcra Hakimiyyəti sərdar və çey muhafizəçi de qolulə je əməli əlağədar ğeyr-əz Yunisi 11 nəfərşən bə zindon dənoə, bə çəvon əleyh de terrorçiəti və devləti peqordınie cəhd ittihami cinayətə ko bino kardəşone.

 

təğ

komment