• İron və Azərbaycan Respublika miyonədə qomroki tojə xıdməton.

İroni qomroki rəis və Azərbaycan Respublika qomrokon devlətiyə komitə rəis 2 qılə məmləkəti miyonədə ticarət iyən musaferon rohətə şe-ome kardeyu tojə qomrokiyə xıdməton iyən rohətə şərayeton təşkil kardeyu roziyətişon do.

Bə telerədyo aqentəti ımrujnə xəbon əsosi ironi qomroki rəis cənab Əsqəri və Azərbaycan Respublika qomrokon devlətiyə komitə rəis Səfər Məhdiyev  həmkarətion inkişaf doeyu iyən 2 qılə məmləkəton qomrokonədə 2 tərəfə fəaliyəton inkişaf doeyu ironi şimal ğərb Şərği Azərbaycan ostani Colfa məntəğədə vindımon və bimə(soğortə) və mıvəğətə holətədə azərbaycan respublikaku maşinon bə İron daxil be qarant karde həxədə votımonışon dəvoni.

2 tərəf eyne holədə de elektrikiyə roon məlumat ovıştıne,qomrokiyə fəaliyəton rohət karde həxədə votımonışon dəvoni.

ironi qomroki rəis və Azərbaycan Respublika qomrokon devlətiyə komitə rəis ım vindımonədə muvcod bə problemon və maneon təhlil kardeədə qomrokiyə fəaliyəton çok beyu məsləhətonışon bəyon karde.

təğ

15 İyul 2018, 11:48
komment