12 Avqust 2018, 14:28
  • İroni sərhədiyə ğıvvon fərmondə:İron,Tırkiyə və Azərbaycan Respublika sərhədiyə ğıvvon 3 tərəfə iclos təşkil bəbe.

İron İslam Respublika marzbani ğıvvon fərmondə votışe:İron,Tırkiyə və Azərbaycan Respublika sərhədiyə ğıvvon 3 tərəfə iclos sərhədiyə həmkarətion inkişaf doe məğsədi bərpo bəbe.

Bə İRNA xəbon əsosi qeneral mayor Ğasım Rızayi cumə ruji Mako Boralan sərhədiyə məntəğədə de Tırkiyə jandarmeri fərmondə vindımonədə əlavəş karde ım vindımonon və sərhədiyə həmkarətion İron və Tırkiyə 2 qılə dust və bıvə millət və məmləkət və vəhdət bois bəbe.əv əlavəş karde 2 qılə məmləkəti sərhədiyə ğıvvon məntəğə əmniyət və oroməti inkişafiyu fəaliyət kardən.

İron İslam Respublika sərhədiyə ğıvvon fərmondə eyne holədə Mako bazərqn,Oromiyə sero və Xoy razi rəsmiyə sərhədonədə  rohətə şərayetdə bə cəmaəti şe ome karde işarəş karde.

təğ

komment