27 Avqust 2018, 13:15

Az.R Maliyyə Vəzarəti məlumat doəşe ki, sori əvvəliku devləti xarici ğarz 244 milyon dollar, yəni 2,6% ziyod bıə. Im xəbə “Turan” İnformasiya Aqentiyyəti pevolo kardəşe. Tosə aprelə manqi 1-minə ruji ım ğarzi cəmi məbləğ bə 9 milyard 643 milyon dollari rəsə. İmən məmləkətədə istehsal bıə Umumdaxili Məhsuli 22%-i ğədərədəy. Hərçənd ki, dəvardə sori əvvələdə devləti xarici ğarz 6 milyard 913 milyon dollar bıe.

2018-minə sori budcədə ım ğarzi oqordoniə xarcon 2 milyard 160 milyon mənot nəzərədə qətə bıə ki, çimiən 533 milyon mənot həmonə ğarzon faizi təşkil kardedə. İm xariciə krediton əsasən bə “Cənubə Ğazə Dəhlizi” inşa karde, “Azərenerji”, “Azərbaycani Osınə Roon”, SOCAR, Azərbaycani Beynəlxalğə Banki, “Aqrarkredit” və həniən co devlətə muəssison maliyyə xarcon bə səhmon eğande ro peqətə bıə.

Mustəğilə iğtisadşunason ğeyd kardedən ki, hokumət ım rəğəmonədə devlətə şirkəton ğarz kardə məbləğon bə nəzəriş səni. Əslədə devləti ğarz çe elan bıə məbləğisə xeyli veye.

Prezident İlham Əliyevi “ Bə devlətə ğarzon idarə karde dair strateqiya” plani təsdığ kardəşe. Im sənəd bə 2016-minə sori ğəbul bıə “Respublika iğtisadiyyati prespektivə Strateji Roy Xəritə” əsasən devlətə ğarzon idarə karde ro strateji cəhəton muəyyən kardedə.

İğtisadi təhlilqəron orəxnə 1 sorədə devləti xarici ğarzon vey bıe əsasə səbəbi hokuməti Azərbaycani Beynəlxalğə Beynəlxalğə banki ğarzon bəştə ehdə peqəte və Cənubə Ğazə Dəhlizi inşa karde ro xariciku maliyyə krediton cəlb kardeədə vindedən.

 

təğ

komment