01 Sentyabr 2018, 10:03

Avğustə manqi 28-ədə Az.R Sər Prokuratura və Devləti Əmniyyətə Xidməti mətbuatə şebəon de ıştə dəvuniə əsləhinə əməliyyati əlağədar məlumat pevolo kardəşone.

Bı məlumatədə votə bedə ki, radikalə dini ekstremistə qrupi uzv Nizami Nəcəfovi məmləkəti şimal rayononədə terrorə akt hozo karde barədə bəvon xəbə rəsəbe. De ey tərksilah karde məğsədi dəvuniə əməliyyatədə Nəcəfovi de avtomatə silahi muğavimət nişon doəşe. Əməliyyatə qrupi əvış de cəvobə qolulə məhv kardə. Çimi bəpeşt çe Nəcəfovi səpe qıley “AKSU” markaninə avtomat, hadisə vağeə bıə vırədə qıleyən tıpemonə cihaz peydo kardəşone. “Radio Azadi” xəbə dodə ki, de ım hadisə əlağədar çe Nizami Nəcəfovi əvlodonku hiç qıley məlumat se mumkun bıə ni.

Vəkil Yalşçın İmanovi “Azadlıq.info” saytədə nıvıştəşe ki, Az.R devləti zorinə strukturon 2016-minə sori oktyabrə manqiku tosə 2018-minə sori martə manqi dəvardə 18 manqədə de “dini ekstremiston mubarizə” nomi dəvuniə 9 qılə əməliyyatədə 17 nəfər de qolulə tələf kardəşone.

De Qəncə hadison əlağədar və çey bə peştə hokumət 8-minə kərey ki, jıqo əsləhinə əməliyyat dəviunidə və har səfə 1 nəfəri ğətl kardedə. Demiən devləti xidməti orqanon de radikalə dindaron bardə mubarizədə kıştə şəhrıvandon miğdar bə 25 nəfər rəsə.

Devləti orqanon dəvuniə ım tədbiron daima de taxsikor hisob bıə odəmon tələf karde, çəvonədə hiç kəsi zəxmin nıbıe və bəji dəstqir nıkarde, hokuməti doə ım məlumaton beğərəzəti bə şubhə ji dəğandedə.   

 

təğ

komment