02 Sentyabr 2018, 17:24
  • Çavuşoğlu Suriyə barədə bə Tırkiyə, İron və Rusiyə miyono həmkarion dəvom təkidış ka.

Tırkiyə xarıci vəzir votışe: Ankara, Suriyə şimol Edleb ostanədə ifrotiyə qrupon terroristiyə əməliyoton vəy qəte xoto de Tehron və Moskva lozimə həmkari iyən həmohənqion əncom bədoy.

Bə İrna zinə raporti əsos, Mevlud Çavuşoğlu de mıxbıron sohbətədə, Edleb ostani əmniyyəti, insoni və siyosi vəzyəti vey niqəranəkə hisobış karde və votışe: Edleb şəhrədə ijən ifrotiyon hestin, ki Suriyə muxtəlifə məntəğəoniku məxsusən Hələb şəhriku omən, çən lozime ki Tırkiyə, İron və Russiyə de ıyəndə həmkari karde bo ım məntəğə pok karde həmkarəti bıkən.

Tırkiyə xarıci vəzir ijən ım kişvəri mudafiə vəzir Xulosi Akari səfəri bə Suriyə iyən İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərifi səfəri bə Ankara de Suriyə şimalədə bıhrani sə karde rohəlon barədə təhğiğ karde məğsədi zınəş be və votışe, ım sahədə və Tehronədə(Septamber 7) 3 qılə kişvəri prezidenton 3 tərəfiyə iclosi kənoədə muzakirəoni əncom bədon.

Çavuşoğlu ijən de işorə bə Ankara cəhd rabitəon de həmmə kişvəron zumand karde izhorış ka: ım ki Tırkiyə rabitə de Avropa kişvəron ziyod bıə, çı Amerkə iğtisodiyə təziğon xoto ni, boçi ki hətto Avropavıjə kişvəron həmə de Amerkə prezident Donald Trampi hıcum əkə siyosəton dim bə dim bıən.

təğ

komment