05 Sentyabr 2018, 13:47

Im sor sentyabri 11-ədə məhərrəmə manq damedə. 10 ruji bədiqə Aşura ruj bəbe. De ımi əlağədar bə Dini Təşkilaton dair Devlətə Komitə sədr Mubariz Ğurbanli votəşe ki, devləti tərəfo tədbirə plan hozo kardəşone. İmən çəvədə ibarəte ki, rayononədə muxtəlifə vindemon və muzakiron dəbəvunien. Məhərrəmə mərasimonədə bəzi odəmon xurafatə hərəkəton karde pidəşone ki, bəvon ro doe nibəbe.

Dini xadim Şahin Həsənliən ğeyd kardəşe ki, tosə ısət Aşura mərasimədə hiç qıley ğeyri-ğanuniə hərəkət vağeə bıəni. Im mərasim hətto soveti vaxtonədən çəmə məmləkətədə ğeyd bıə. Mustəğiləti bəpeştə Aşura əzadərəti həniən herı-hevij dəvardə və hiç vaxt bə insidenti səbəb bıəni. Çe Kərbəlo hadisonku sui-istifadə karde ğeyri-mumkune, bə qorə bo norohət bıe hiç qlıey səbəb ni.

“Arannevvs.com” saytən xəbə dodə ki, ım sor çe Hostoro kemriq-marzə məntəğəyo Ğəfğazi məmləkətonku 13 həzo Ərbəinə zəvvaron ovaşte çəş kardə bedə. Qilon Muğəddəsə Məkanon İdarə mudir Ğulamrza Abbaspur`i votəşe ki, Rudsər şəhəri mokəb Mehrani marzədə 5 həzo zəvvari ğəbul bəkarde.  Astanayi-Əşrəfiyyə, Siyahkəl, Lahican və Lənqərudi mokəbon Nəcəfədə de 5 həzo zəvvari  təminati məşğul bəben. Rəşt, Fumən, Şəft, Sovməsəara, Masal, Ənzəli və Rizvanşəhəri mokəbon isə Kərbəloədə bə zəvvaron xidmət nişon bədon. Ağaye Abbaspur`i ımən ğeyd kardəşe ki, bo har zəvvari harde və məskun bıe ro 40 həzo tımən məbləğədə vəsait xarc karde nəzərədə qətə bıə.

 

təğ

komment