06 Sentyabr 2018, 09:42
  • Azərbaycan Respublika elanış kardə: məhərrəmə manqədə əzodorəti dastəon hərəkət karde ğədəğəne.

Çı Azərbaycan Respublika Ğəfğaz mısılmonə ruhanion idarə ım kişvəri kuçə xiyobononədə iyən məhərrəmə manqi mərasimonədə əzodorəti dastəon hərəkəti ğədəğən elanış karde. 

Bə Ğəfğaz mədəniyə mərkəzi raporti əsos ım ğərol və sərəncomədə ki Tojə Pir məçiti cumə İmom Mir Cəfər Əyubbov əvış məhərəmə manqi ğanunon elan karde məxsusə iclosədə əvış hande. 

Ğeyd bıə: məçiton və dini-məzhəbi vırəonku əzodorəti dastəon xaric bey və hərəkət karde həmçınin co kişvəron boydəğ ya simvolon rost karde ğədəğəne.

Çı Azərbaycan Respublika Ğəfğaz mısılmonə ruhanion idarə ijən əzodorəti mərasimon icra karde ım idarə səlahiyət bə odomon ixtiyor zınəş be ki fəğət ım idarə tərəfo elan bıdən. 

Natiğon və məçiton imomon həm bəpe ım idarə mıəyyən bıə vahidə mətnonku ıştə sohbətonədən istifodə bıkən. 

Sentiyabri 11 Məhərrəmə manq bino bəbe. 

​​​​​​

təğ

komment