06 Sentyabr 2018, 10:21

Az.R-ədə bə bəşəri huğuğon riayət karde vəziyyət qıvonine, və ım hol şe-şe həniən yavə bedə. Hokumət bı sahədə islahat barde həxədə sıxan bıdoən, çey tərəfo şəhrıvandon huğuğon darıştə əməlon muntəzəm dəvom hestışe. Siyasiə Məhbuson Monitorinq Mərkəzi ıştə hesabatədə bı barədə ətrofinə məlumat doəşe.

Hesabati muəllifon ğeyd kardedən ki, ən vey bə jıqo nohəxə əməlon huğuğə muhafizə orğanon rəvoc dodən, rəhbəriyyəti tərəfo çimi vəy se ro,  nəinki hic qıley əncom kəşə bedəni, hətto bey dastəq dodən. Zindonxonə, tədricxonə və koloniyonədə bə məhbuson işqəncə fakton  kam bedəni. De Qəncə hadisə  əlağədar devləti zorinə orğanon 5 nəfər ğətl kardəşne.

Monitorinqə Mərkəz hesabati orəxədə hokuməti dəvət kardedə ki, bə şəhrıvandon Konstitusiyadə və Avropa Bəşəri Huğuğon Konvensiyadə təsbit bıə huğuğon hurmət nişon bıdo və bey riayət bıko.

“Azadlıq.info” saytiən Siyasiə məhbuson Vahid siyahi dərc kardəşe. İm siyahi Az.R huğuğə mudafiəçion de ım məsələ məşğul bıə Koəkə Qrupi tərəfo elan bıə. Əyo 130 nəfəri nom heste ki, çəvon əksər ğism – yəni 68 nəfər dini məhbusonin.

Koəkə qrupi ğeyd kardəşe ki, məmləkətədə siyasiə məhbuson miğdar 130 nəfərisən xeyli veye. Əmo təəssufinə koe ki, hokuməti bardə repressivə siyasəti nəticəy ki, xeyli məhbusi nezə odəmon bə Koəkə Qrupi çəvon həxədə məlumat doeku tarsedən. Bə ım səbəb hokuməti xeyli siyasiə səbəbiku bə zindon dəğandə odəmon həxədə ətrofinə məlumat qırd karde mumkun bıə ni.

Az.R-ədə “Dini etiğadə azadi həxədə” tojə ğanun ğəbul karde lozime. Im fikir bə “Oxu.az” sayti MM deputat Tahir Rzayevi votəşe. Ey həmən əlavə kardəşe ki, ım ğanun 1992-minə sori ğəbul bıə. Dəvardə 26 sorədə bey xeyli əvəz və əlavon bıən, əmo ımon kafi nin, ım ğanuni sənibəton nıvışte lozime.

 

təğ

komment